Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบังมอบทุนการศึกษาพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนโดยรอบ

    ที่ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสุขุม อินแดง   รองนายกเทศบาลนครแหลมฉบัง ว่าที่ ร.ต.รัฐกร เขียวไพศาล นักบริหาร 16 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง  ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 จนถึงปัจจุบัน  พร้อมด้วย นายวีรชาติ พุทธรักษา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  นางศิริพร  ชลวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง และคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง


ว่าที่ ร.ต.รัฐกร กล่าวว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือแหลมฉบัง ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งประกอบด้วย ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้กำหนดไว้ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 รวมเป็นเงินกว่า 64,855,000 บาท

โดยเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพในการคิดอ่าน และสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสาร รวมทั้งทักษะในการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากเยาวชนเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ สมควรให้การสนับสนุน และวางพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ

พร้อมทั้งให้มีประสบการณ์ตรงในการฝึกภาษาอังกฤษ และร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา เพื่อจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง โดยให้เยาวชนได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้เป็นอย่างดี

สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1  นั้น คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชน จึงเห็นควรดำเนินการจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษ ประเภท Non-Native มาสอนภาษาอังกฤษให้โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 เป็นเงิน 3,150,000บาท จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านบางละมุง 2.โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม 3.โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 4.โรงเรียนอนุบาลบางละมุง 5.โรงเรียนบ้านนาวัง 6.โรงเรียนบ้านโรงหีบ และ 7.โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต


ขับเคลื่อนโดย Blogger.