Header Ads

 


รองผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ

 


วันที่ 17 มิ.ย.67 พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการซ่อมบำรุงและปรับปรุงยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ (ประธาน อซป.) พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้างานตามแผนซ่อมทำเรือในพื้นที่สัตหีบ ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ และการปฏิบัติในการซ่อมบำรุงตามแผน (PMS) ของ ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช , กองพันรักษาฝั่งที่ 12 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ในการนี้ รองผู้บัญชาการทหารเรือได้กล่าวกำชับต่อกำลังพลที่รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงตามแผนว่า “การเดินทางมาตรวจเยี่ยมในวันนี้ เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ที่แท้จริงด้วยความใกล้ชิด เพื่อหาทางช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นในระดับนโยบาย“ พร้อมกับเน้นย้ำกำลังพลประจำเรือว่า ”การดูแลเอาใจใส่ และความละเอียดรอบคอบในการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผน จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรือมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ " ทั้งนี้ หากมีอุปสรรค ข้อขัดข้องประการใด ฝ่ายต่างๆ ใน อซป. พร้อมให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ทั้งนี้คณะกรรมการ อซป. มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย อำนวยการ กำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ พิจารณาความสอดคล้องของโครงการ/แผนงาน การปรับปรุง และการใช้งานของยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ , กำหนดแนวทางการซ่อมบำรุงแบบบูรณาการ มุ่งเน้นความสำเร็จในภาพรวม , พัฒนา ปรับปรุงการซ่อมบำรุงระดับหน่วยผู้ใช้ ให้เหมาะสม ทันสมัย , ใช้ระบบการส่งกำลังบำรุงรวม (ILS) ของเรือที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล เพื่อให้ยุทโธปกรณ์พร้อมปฏิบัติตามภารกิจที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.