Header Ads

 


สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดเวทีการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ 2567 - 2570

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด  ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม และนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน โดยมีนายทศพล เจริญสุขใ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัด คนที่ 1 ,นายบุญล้อม พุ่มมณี รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 2 ,นางสาวปราถนา วงศ์ศิริ ,นางสาววรรณา กล่อมจิตเจริญ ,นางสาวพิกุล งพยนต์ ,นายประสาท สื่อเฉย ,นายสนิท เลี้ยงอยู่ ,นายรัฐเดชน์ แช่มใส ,นายบุญมา นพคุณ ,นายพิศณุ ลิ่มกองลาภ ,นายสมชาย ทรัพย์สินไพบูลย์ ,นายไพสน อินกรัด ,นายพรชัยแสงสว่าง ,นางประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์ ,นางประภาพร สายจำปา ,นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ ,นายไพวัลย์ ชำนินาวากุล ,นายเลอพงษ์ จั่นทอง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายสมบัติ อยู่สุข สหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ,นางศิญญา เต็มเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร ,นายเผด็จ เปล่งปลั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ,สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ,สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด ,สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ,โครงการชลประทานสมุทรสาคร ,สำนักงานเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ,ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ,วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ,องการบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว , และกลุ่มองค์กรเกษตรกร ,เกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเวทีในครั้งนี้

*การจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรสาคร . 2567-2570 (ฉบับทบทวน) และบูรณาการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดนำไปสู่การปฏิบัติ โดยเชื่อมโยงการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ . 2553 ทั้งนี้ได้นำเสนอร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเวที ที่มีต่อร่างแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 

** สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร สืบเนื่องจากสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครได้จัดทำโครงการแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสาคร . 2565-2569 โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงเครือข่ายภาคการเกษตรที่เกี่ยวข้อง โดยการนำกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์ 20 ปี ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ,แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (. 2561-2565) จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเพิ่มศักยภาพคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดียิ่งขึ้นในด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรอย่างแท้จริงต่อไป*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร /..กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.