Header Ads

 


ชลบุรี - CNNC ร่วมกับ ทลฉ. เปิดบ้านรับชุมชนรอบท่าเรือเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 งานก่อสร้างงานทางทะเล

   เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567  ที่ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้าง งานทางทะเล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567  โดยมีนายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอ ศรีราชา ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้บริหารกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ผู้รับเหมาติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Third Party)  ผู้แทนเทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้แทนเทศบาลตำบลบางละมุง ผู้แทนเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ผู้แทนชุมชน ผู้แทนกลุ่มประมง ผู้สนใจและสื่อมวลชน จำนวนกว่า 180 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นายวีระยุทธ์  กล่าวว่า โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่อาจจะส่งผลกระทบ ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชน รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ การดำเนินโครงการจึงใต้ กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและลด ผลกระทบให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยในการก่อสร้างโครงการผู้รับจ้างก่อสร้างฯโดยกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี  ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) อย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

โดยมีการติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการฯ จากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง และวันนี้ ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ  ได้จัดกิจกรรม เยี่ยมชมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่โครงการ ในรัศมี 5 กิโลเมตร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รับทราบถึงความคืบหน้า ในการก่อสร้างโครงการฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการ ก่อสร้างโครงการฯ 

พร้อมกันนี้ ผู้รับจ้างก่อสร้างฯได้นำเสนอความคืบหน้าโครงการฯ และได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างในพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อให้คลายความกังวลและเกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ และให้ความสำคัญ กับการมีส่วนรวมของประชาชน  เพื่อนำไปสู่ความมั่นใจ และการยอมรับต่อการดำเนินโครงการฯ และความร่วมมือที่ดีระหว่าง ผู้รับจ้างก่อสร้างฯ กับประชาชนในอนาคต

ด้านนายชัยวัฒน์ พรเศรษฐคุณ ผู้จัดการโครงการร่วมกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี กล่าวว่า  กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี ซึ่งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างงานทางทะเล โครงการพัฒนา ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3  ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) เมื่อพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ ท่าเรือแหลมฉบังจะมีขีดความสามารถใน การรองรับตู้สินค้าได้เพิ่มขึ้นถึง 7 ล้านTEUต่อปี ซึ่งจะทำให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นประตู สู่การค้า การลงทุนและเสริมยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งทางน้ำ ของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพ

การก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) มีพื้นที่รวมทั้งโครงการ กว่า 5,000 ไร่ ที่จะต้องดำเนินงานก่อสร้างทางทะเล อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม โครงการได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EHIA ซึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างได้ดำเนินงานภายใต้มาตรการ ดังกล่าวและหนึ่งในมาตรการที่สำคัญได้กำหนดให้โครงการฯ ให้ผู้นำชุมชนและประชาชน รอบพื้นที่โครงการเข้าเยี่ยมชมการก่อสร้าง   โครงการฯจึงจัดกิจกรรมเยี่ยมชมดังกล่าวขึ้น ปีละ 2 ครั้ง โดยปี 2567 สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 เพื่อให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการทราบถึงการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่องของโครงการและเป็นการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดี ต่อชุมชน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.