Header Ads

 


สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร


วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ที่วัดยกกระบัตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ,นางประภาพร สายจำปา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ,นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ,นางสาวกิรณา มอญใต้ นักวิชาการชำนาญการ ,นางสาวเกศทิพย์ ควรพูลผล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ,นางสาวสุธิษา เกษเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายสินชัย อินมิทิน คนงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  โดยมี นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายเอนก ชื่นอารมณ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ,หัวหน้าส่วนราชการ ,เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน* โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาพื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีระสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างครบวงจร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติม ควบคู่กันไป และเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 34 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน คลินิกด้านบัญชี คลินิกด้านสหกรณ์ และคลินิกอื่น ๆ และการให้บริการของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีการมอบพันธุ์พืชและพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร

** สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ..2553 ,การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ,กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และเปิดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านการเกษตร พร้อมนำผลิตภัณฑ์กลุ่มองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มาร่วมกิจกรรมจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรต่อไป
--ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร --

-ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายเอนก ชื่นอารมณ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร-- 

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร /..กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

////////////////////////ขับเคลื่อนโดย Blogger.