Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ออกหน่วยบริการประชาชนพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน

 


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่บริเวณวัดคลองตันราษฎร์บำรุง ต.เกษตรพัฒนา อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ,นางประเสริฐศรี มังกรศักสิทธิ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ,นางสาวสุธิษา เกษเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ,นายสินชัย อินมิทิน คนงานทั่วไป ร่วมครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีนางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด พระครูปลัด ดิชณัชธพงษ์ สุภทฺโท เจ้าอาวาสวัดคลองตันราษฎร์บำรุง หัวน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอบ้านแพ้ว ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ*การจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ แก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้อง กับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิต ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียว เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรม ความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติม ควบคู่กันไปด้วย โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จํานวน 20 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกชลประทาน และคลินิกอื่นๆ และการให้บริการของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก

** นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ได้มาร่วมออกบูธซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการขับเคลื่อนงานร่วมกัน พัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการอย่างครบวงจร สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันต่อสถานการณ์ โดยสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านการเกษตร พร้อมได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ,กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และการรับขึ้นทะเบียนต้นจาก ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มาจำหน่ายเป็นการประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่ม รวมถึงประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครอย่างถูก ต้องตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ต่อไป
*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / นางสาวกิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน 

 

////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.