Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ “ผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership)”


วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวสุธิษา เกษเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายสินชัย อินมิทิน คนงานทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership)” โดยมีนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิด และนายสำอาง แก้วประดับ ผู้ตรวจการประจำภาค สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวรายงาน โดยมีนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และหัวหน้าสำนักงาน พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด เข้าร่วมประชุมทั้งที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ในครั้งนี้


การบรรยายพิเศษครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทักษะ และเพิ่มศักยภาพบุคลากร พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากบุคลากรทุกท่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรจังหวัดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การบรรยายพิเศษครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆที่หลากหลาย โดยผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการเสร็จสิ้นการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ พนักงานทุกคนจะค้นพบพลังและศักยภาพในตัวเอง เพื่อนำไปพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

** นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) และทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการบรรยายพิเศษครั้งนี้ ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร พร้อมส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างยั่งยืน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้มากที่สุดต่อไป  


 

-- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ---

** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / นางสาวกิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

/////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.