Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

   เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 มกราคม 2567 นายภคิน อันชูฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 กองบริหารงานทั่วไป ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาในการศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง 
ในการนี้ นายภคินฯ ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบังและโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และถ่ายทอดถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจ ตลอดจนการบริหารจัดการท่าเรียบเรือ พร้อมทั้งตอบประเด็นข้อซักถามต่างๆ ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง จากนั้น นายภคินฯ ได้พาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการ ภายในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้งบรรยายภาพรวมบนรถบัสอีกด้วย อีกด้วยขับเคลื่อนโดย Blogger.