Header Ads

 


ชุมพร-กอ.รมน .ชุมพร เสริมสร้างเครือข่ายและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ชุมพร-กอ.รมน .ชุมพร เสริมสร้างเครือข่ายและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 6 ธ.ค.66 ที่ห้องประชุมจิรดารีสอร์ท  ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอท่าแซะ ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2567  ซึ่งจัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จังหวัดชุมพร  มีผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดชุมพร, หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า, ข้าราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองชุมพร,อำเภอปะทิว,อำเภอท่าแซะ, หัวหน้าไทยอาสาป้องกันชาติจังหวัด, อำเภอ, ผู้นำชุมชน  เข้าร่วมรับการอบรม โดย พ.อ.โชติ ยิกุสังข์ รอง ผอ.กอ.รมน.จว.ชุมพร ได้มอบหมายให้ พ.ท.กิตติกร มีราช หัวหน้าชุดขุนด่าน ร.ท.ธีระวิทย์ ภิญโญ รองหัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติ และ คณะทำงาน ฯ ร่วมกันดำเนินโครงการ  

ร.ท.ธีระวิทย์ กล่าวรายงานว่า แนวโน้มของสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน มีปัญหาการบุกรุกทำลายสูงขึ้น กอ.รมน.จังหวัด  จึงต้องบูรณาการในการเสริมสร้างความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  พัฒนาในการเสริมสร้างเครือข่าย ให้เกิดความร่วมมือกันของหน่วยงานราชการ และภาคประชาชน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 ท้องถิ่น, เจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า หน่วยป้องกันรักษาป่า สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) จำนวน 3 หน่วยงาน, สมาชิก ทสปช. ต.รับร่อ, ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ, ต.สะพลี, ต.ชุมโค  อ.ปะทิว,  ต.วังใหม่, ต.บ้านนา, ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองชุมพร รวม 48 คน แบ่ง

กิจกรรมออกเป็น 2 ห้วงๆ คือ ห้วงแรก การบรรยายให้ความรู้ โดยวิทยากรจาก กอ.รมน.จังหวัด และ ภาคเอกชน และ ห้วงที่สอง  เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและลงพื้นที่ภาคสนามปฏิบัติกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ บ.บางมาศ ม.12 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นฟื้นฟู สภาพป่า ตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507                     

ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอท่าแซะ กล่าวว่า  การฝึกอบรมสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ร่วมกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยป้องกันรักษาป่า เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา              ภัยคุกคามความมั่นคงด้านการพิทักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแผนแม่บท  รวมทั้งจัดตั้งเครือข่ายผู้นำจิตอาสาขั้นต้นโดยใช้ทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคงเแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในตำบลตนเอง อันเป็นส่วนหนึ่ง  ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ด้านความมั่นคง  ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ  มีการอบรมในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้มีความเข้าใจแผนงาน โครงการ  ให้รู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งตรงกับสภาพที่แท้จริงของชุมชน  เชื่อว่าจะ ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วแบบเชิงบูรณาการ ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในระดับพื้นที่ตำบลต่อไปได้ 

////////////////////

เอกชนะ นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.ชุมพร098-9515199

ขับเคลื่อนโดย Blogger.