Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมเวทีมอบบ้านพอเพียง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 


 

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ที่วัดเกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมเวทีมอบบ้านพอเพียง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานกล่าวเปิดเวที ,นางฐานนันท์ ชาวบ้านเกาะ ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านเกาะ กล่าวต้อนรับ และนางสุรนุช บุญจันทร์ ประธานคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ชี้แจงวัตถุประสงค์ ซึ่งมีภาคีภาคประชาสังคม ภาคราชการ ผู้แทนเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้


* การจัดเวทีครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนงานโดยเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้วิสัยทัศน์ คนสมุทรสาครมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวหลากหลาย พลเมืองตื่นรู้และเท่าทันภัยพิบัติ เช่น การแก้ไขและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  โดยสภาองค์กรชุมชน ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การยกระดับพื้นที่รูปธรรมการเรียนรู้ของจังหวัด การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขและพัฒนาชุมชนทุกภาคส่วน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ พัฒนาการเกษตรปลอดภัย การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนผ่านการส่งเสริมการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อชุมชน การส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้รับประโยชน์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการบ้านพอเพียงในครั้งนี้ด้วย ** นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจบทบาทของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ..2553 และรับฟังข้อมูลปัญหาความต้องการของเกษตรกรสำหรับนำไปประกอบการวางแผนบูรณาการขับเคลื่อนงานในการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกรร่วมกัน ส่งเสริมให้เกิดรายได้ ลดรายจ่ายของเกษตรกร พร้อมพัฒนานำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของอาชีพเกษตรต่อไป

 --- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายสุภวัฒน์ หนูพริก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ------ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร--- 

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / ..กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

///////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.