Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ และรายละเอียดการกรอกใบสมัครโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

 


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ที่สวนน้ำบ้านคลองแค ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ประสานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองแค เพื่อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ และรายละเอียดการกรอกใบสมัครโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองแค สำหรับเข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร

นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จากมติที่ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2566 (ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เห็นชอบให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองแค กรณีลดต้นทุนการผลิตค่าไฟการเกษตร สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกร จึงได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ และรายละเอียดการกรอกใบสมัครโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากให้ถูกต้อง สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับกลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร เกษตรกร เพื่อพัฒนาศักยภาพสร้างโอกาสการเข้าถึงพลังงานทดแทน ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับเกษตรกรต่อไป

 

---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร--- 


---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายสมควร จันทร์หงษ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านคลองแค--- 


**ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / นางสาวกิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

//////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.