Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลส์แมนจังหวัด) จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 7/2566

 

วันที่ 27 กันยายน 2566 ที่ฟาร์มพอใจ เกษตรอินทรีย์บ้านแพ้ว ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลส์แมนจังหวัด) จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 7/2566 โดยมี นายวิธาน สุขวาณิชวิชัย ประธานเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club เป็นประธานการประชุม และมีคณะทำงานดังกล่าวเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 
* นายวิธาน สุขวาณิชวิชัย ประธานเครือข่ายธุรกิจ Moc Biz Club ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการตามวาระการประชุมประกอบด้วย วาระเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ 1.ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอื่นๆ 2.สถานการณ์ผลผลิตการเกษตรล้นตลาด 3.กิจกรรมสร้างธุรกิจ SME เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลประจำปี 2567 4.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2567 และวาระเรื่องเพื่อพิจารณา กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อที่จะได้พบปะและเข้าถึงผู้ประกอบการที่จะคัดเลือกมาส่งเสริม  ฟาร์มพอใจ เกษตรอินทรีย์บ้านแพ้ว ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ที่ประชุมได้ร่วมกันนำเสนอความคิดเห็นในการพิจารณาเห็นชอบตามระเบียบวาระของที่ประชุมครั้งนี้ 


**ด้านนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้นำเสนอการทำเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์สมุทรสาคร ที่ได้ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และยังได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มประกอบด้วย 1).การทำเตาเผาไร้ควัน และเตาเผามะพร้าวควันน้อย สามารถช่วยลดฝุ่น PM 2.5 แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ 2).เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) การทำเกษตรแบบทำน้อยได้มาก ใช้พื้นที่ไม่มากแต่ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ นำมาบริโภคในครัวเรือน มีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นการช่วยลดรายจ่าย เหลือก็จำหน่ายได้ราคาดี เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร เกิดความเข้มแข็ง อุ้มชูตนเองได้ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของเกษตรกรต่อไป
 

---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายอภิชัย ฮั้วบางยาง ประธานเกษตรอินทรีย์สมุทรสาคร -- -

 *** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร /นางสาวกิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

//////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.