Header Ads

 


ชลบุรี - โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรม Open Class สร้างสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน

 


โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ จัดกิจกรรม Open Class ปีการศึกษา 2566 โดยมี นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ เป็นประธาน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับปฐมวัย เข้าร่วมกิจกรรม ณ แผนกปฐมวัย โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ กล่าวว่า จากสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ทดลองปฏิบัติจริง ได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง ซึ่งต้องร่วมมือกันทั้งทางบ้านและโรงเรียน ทางคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานได้เล็งเห็นความสำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรม Open Class ระดับปฐมวัยขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน เพื่อได้รับข้อมูลแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยตรงจากทางโรงเรียน


การจัดกิจกรรม Open Class ในครั้งนี้ เป็นกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความสัมพันธภาพที่ดีของครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง เป็นการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง ส่งเสริมให้ทำกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและใกล้ชิดกันมากขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรม โครงการหนูน้อย, การส่งเสริมทักษะทางภาษา, Science for kids, สาธิตการสอน EISS, การเรียนรู้แบบ Montessori, Art for kids


ภาพ/ข่าว ทีมข่าว 13สยามไทย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.