Header Ads

 


อำเภอพัฒนานิคม จัดประกวดแข่งขันกิจกรรมเข้าจังหวะ ส่งเสริม สร้างการรับรู้ ออกกำลังกายในรูปแบบใหม่ๆ เปิดโอกาสให้ทุกเพศ ทุกวัย ออกกำลังกาย

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ บริเวณลานพญานาค เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี นายปรัชญา เปปะตัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร เข้าร่วม ในกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกาย นักกีฬาเพื่อมวลชน ให้เป็นวิถีชีวิต  นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอพัฒนานิคม กล่าวว่า จังหวัดลพบุรี มีนโยบายให้ความสำคัญการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย ทุกเชื้อชาติ ให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ให้หน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกาย เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม ประชาชนออกกำลังกายเสม่ำเสมอ มีสุขภาพที่ดี มีน้ำใจเป็นกีฬา สร้างความสัมพันธ์อันดีในสังคม และความสามัคคีของคนในชาติ จังหวัดลพบุรี พยายามผลักดัน ส่งเสริม สร้างการรับรู้ ให้เกิดการออกกำลังกายในรูปแบบใหม่ๆ มีความหลากหลาย เปิดโอกาสให้ทุกเพศ ทุกวัย ออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามความถนัดและชื่นชอบ เกิดการพัฒนาทางสุขภาวะ มีสมรรถภาพทางกายที่ดี พัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจ เป็นจุดเริ่มต้นการยกระดับมาตรฐานการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน กิจกรรมมีการจัดประกวดแข่งขันการออกกำลังกาย ประเภททีม โดยในวันนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันถึง 10 ทีม หลักเกณฑ์ในการประกวด แบ่งออกเป็นการแต่งกาย 20 คะแนน-จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม 20 คะแนน-ความพร้อมเพรียงและความสวยงาม 20 คะแนน-ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน ความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ 20 คะแนน สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมจาก อบต.โคกสลุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมจาก อบต.ชอนน้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมจาก อบต.ช่องสาริกา🦋🦋ต้อย รอบรั้วภูธร 0619782952-0838823240🦋🦋
ขับเคลื่อนโดย Blogger.