Header Ads

 


จังหวัดเลย" น้ำกับปลาคู่กัน" กรมประมง กรมทรัพยากรน้ำ และเทศบาลอำเภอเอราวัณ บูรณาการร่วม # พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันประมงแห่งชาติ และโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2566

 จังหวัดเลย" น้ำกับปลาคู่กัน"   กรมประมง กรมทรัพยากรน้ำ และเทศบาลอำเภอเอราวัณ บูรณาการร่วม # พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันประมงแห่งชาติ และโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2566


วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 


นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย เทศบาลตำบลเอราวัณ  สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันประมงแห่งชาติ ประจำปี และโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีฯ และมีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ รวมจำนวนทั้งสิ้น 250 ราย ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย จำนวนทั้งสิ้น 200,000 ตัว และได้มอบพันธุ์ปลาให้กับผู้นำชุมชนอีกจำนวน 100,000 ตัว เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะเป็นแหล่งอาหารโปรตีน เสริมสร้างรายไดัให้กับชุมชนต่อไป

     การจัดกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมนี้ กรมทรัพยากรน้ำและกรมประมง ได้บูรณาการทำงานร่วมกัน โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ในการรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟู น้ำกับปลา จึงมีความเกี่ยวข้องและสอดรับความสำคัญอย่างแนบชิด และบรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225
ขับเคลื่อนโดย Blogger.