Header Ads

 


ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือชมการดำเนินการของแท่นขุดเจาะในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย (JDA) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานร่วมกัน


           ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค.66 พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะสมาชิกองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thai Joint Authority Members:MTJA) ร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของแท่นขุดเจาะ CAKERAWALA ในแปลง A-18 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย (Malaysia-Thai Joint Development Area:JDA) ร่วมกับคณะสมาชิก MTJA ตามการเชิญของฝ่ายบริหาร MTJA  ซึ่งมีการดำเนินงานสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โดยบริษัท Carigali-Hess Operating Company (CHOC) 

          ทั้งนี้กองทัพเรือมีบทบาทในฐานะหน่วยงานหลักในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแสวงประโยชน์ทรัพยากรใต้พื้นท้องทะเล โดยก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ในพื้นที่พัฒนาร่วมฯ จะถูกส่งเข้าประเทศไทยและมาเลเซียในสัดส่วนเท่ากัน เพื่อสร้างความมั่งคงด้านพลังงานให้กับทั้งสองประเทศต่อไป

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว 13สยามไทย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.