Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

 


วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่วัดเกาะ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ,นายพรชัย  แสงสว่าง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 โดยมีนายกองเอก อาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายเอนก  ชื่นอารมณ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานภาคีต่างๆ มาร่วมให้บริการแก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการในครั้งนี้


*โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆด้าน ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตร ด้านวิชาการของคลินิกต่าง ๆ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีต่างๆ บูรณาการร่วมมือกันพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการอย่างครบวงจร สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง

** สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์สำหรับเกษตรกร พร้อมได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ,กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ,รับสมัครมือปาดตาล มีดเดียวเกี่ยวเงินแสน การเข้าร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้นำองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมาจำหน่าย เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่ม และเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรที่มาร่วมโครงการได้รู้ถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครต่อไป
---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร --- 


*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร /..กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

//////////////////////////////////////

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.