Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพภาคเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ ศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพภาคเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ มาบรรยายให้ความรู้บทบาทภารกิจสภาเกษตรกรจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ซึ่งมีนายทศพล  เจริญสุกใส รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร คนที่ 1 และนายพรชัย  แสงสว่าง ,นายไพสน  อินกรัด ,นางสาวปราถนา  วงศ์ศิริ ,นางสาววรรณา  กล่อมจิตเจริญ ,นายปราสาท  สื่อเฉย ,นายสนิท  เลี้ยงอยู่ }นายรัฐเดชน์  แช่มใส ,นายบุญมา  นพคุณ ,นายพิศณุ  ลิ่มกองลาภ ,นางพิกุล  แดงพยนต์ ,นายณรงค์ศักดิ์  ปิ่นวาสี ,นางประเสริฐศรี มังกรศักดิ์สิทธิ์ ,นางประภาพร สายจำปา ,นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ  ,นายไพวัลย์ ชำนินาวากุล ,นายเลอพงษ์ จั่นทอง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และเกษตรกร องค์กรเกษตรกร เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
* สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดอบรมโครงการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพภาคเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร อนุรักษ์อาชีพภูมิปัญญาชาวบ้านและอาชีพดั้งเดิมของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว เสริมสร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งให้ได้มาซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อยอดอาชีพเกษตรกรรม พร้อมที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การอบรบครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องบทบาทภารกิจสภาเกษตรกรจังหวัด ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ซึ่งนายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้เกียรติมาบรรยายด้วยตัวเอง เพื่อให้สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ที่เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถูกต้องตามที่ พรบ.ฯ กำหนดไว้


*หลังจากนั้น เป็นการอบรมให้ความรู้ทฤษฎีและลงมือปฏิบัติ เรื่องการแปรรูปน้ำช่อมะพร้าวน้ำหอมเป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม เริ่มตั้งแต่การปาดจั่นมะพร้าวซึ่งต้องใช้ประสบการณ์ ความชำนาญในการปาดเพื่อให้ได้น้ำช่อมะพร้าวมากที่สุด เสร็จจากการปาดจั่นมะพร้าวแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมตามขั้นตอนจนได้น้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมพร้อมจำหน่ายให้กับลูกค้า 

*อีกเรื่องเป็นการอบรมให้ความรู้ทฤษฎีและลงมือปฏิบัติ เรื่องการแปรรูปปลายี่สกเป็นปลายอ เกษตรกรที่เลี้ยงปลาส่วนใหญ่จะขายปลาสด การแปรรูปจึงเป็นการแก้ไขปัญหาราคาปลาตกต่ำให้กับเกษตรกร และเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้มากยิ่งขึ้น การอบรมให้ความรู้ทฤษฎีและลงมือปฏิบัติในครั้งนี้ ได้กลุ่มองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครมาวิทยากรถ่ายทอดให้ความรู้ ซึ่งจะเป็นการสร้างเวทีและสร้างเครือข่ายให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป ---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร --- 

---
ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ---
*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร /..กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

/////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.