Header Ads

 


กองทัพเรือจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและเพิ่มทักษะการปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพพื้นฐาน ในพื้นที่สัตหีบ


กองทัพเรือจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและเพิ่มทักษะการปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพพื้นฐาน ในพื้นที่สัตหีบ และการตรวจสุขภาพเชิงรุก ในพื้นที่กรุงเทพ เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลมีสุขภาพที่ดี พร้อมปฏิบัติงานขับเคลื่อนกองทัพเรือได้อย่างมีพลัง

          วันที่ 5 ก.ค.66 พล.ร.อ.สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและเพิ่มทักษะการปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพพื้นฐาน ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

          การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่ อ.สัตหีบ จำนวน 6 หน่วย เข้าร่วม ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน , ฐานทัพเรือสัตหีบ , ศูนย์ส่งกำลังบำรุง กรมพลาธิการทหารเรือ , กรมสรรพาวุธทหารเรือ , โรงเรียนชุมพลทหารเรือ และศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม กำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 600 นาย ซึ่งมีกิจกรรมย่อย จำนวน 7 กิจกรรม ประกอบด้วย 

             - การตรวจวัดและประเมินสภาพร่างกาย

             - การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

             - การอบรมความรู้เรื่องการออกกำลังกายและลดน้ำหนัก

             - การให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ควรบริโภค

             - การสาธิตและการฝึกการช่วยฟื้นชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) 

             - การให้ความรู้เรื่้องการป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้นโรคลมร้อน (Heat Stroke) 

             - การเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ

          วันเดียวกันนี้ พล.ร.ท.สุเทพ  ปุจฉาการ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานย่อยพัฒนาสุขภาพ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการตรวจสุขภาพเชิงรุก ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร

          โดยทั้ง 2 พื้นที่ได้รับการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการร่วมจัดกิจกรรมและให้ความรู้จากกรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งกองทัพเรือได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ในพื้นที่พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือทั่วประเทศต่อไป

          จากทั้ง 2 กิจกรรมซึ่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ รวมถึงทักษะการปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ซึ่งการมีสุขภาพที่ดีส่งผลถึงความพร้อมขององค์บุคคล ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบของความพร้อมรบที่สำคัญยิ่ง เปรียบเสมือนการสร้างเหล็กในคนที่สำคัญกว่าเหล็กในเรือ นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมของกองทัพเรือ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับกำลังพลอีกด้วย

          เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือด้านกำลังพลในการส่งเสริมสุขภาพให้กำลังพลของกองทัพเรือมีร่างกายแข็งแรง พร้อมปฏิบัติงานขับเคลื่อนกองทัพเรือได้อย่างมีพลังด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ภาพ/ข่าว ทีมข่าว 13สยามไทย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.