Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับผู้ประกอบการโดยรอบ มอบเงินซ่อมสะพานป่าชายเลนแหลมฉบัง ครั้งที่ 2


   ที่ ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน ชุมชนบ้านแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดพิธีมอบเงินสนับสนุนการซ่อมแซมสะพานทางเดินไม้เป็นสะพานคอนกรีต ในพื้นที่ป่าชายเลน บริเวณชุมชนบ้านแหลมฉบัง ระยะที่ 2 โดยมี นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป นายชาญ ชังคะรัตน์ ประธานชุมชนบ้านแหลมฉบัง  พร้อมด้วย จ่าเอก อภิวิชญ์ นวลแก้ว ประธานชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง และผู้ประกอบการโดยรอบท่าเรือฯ เข้าร่วมในพิธี 


สำหรับป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง มีพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ ซึ่งในแต่ละปี จะมีหลายหน่วยงานในพื้นที่มาจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ทำความสะอาดพื้นที่ป่าชายเลน และซ่อมแซมป่าชายเลนร่วมกับชุมชนบ้านแหลมฉบังมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ มีพรรณไม้นานาชนิดและสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยจำนวนมาก เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป

ในปัจจุบันสะพานทางเดินไม้ชำรุดทรุดโทรมหลายจุด ไม่สามารถใช้งานได้  จึงต้องมีการซ่อมแซมบูรณะ ตลอดทั้งเส้นทาง ซึ่งต้องใช้งบประมาณกว่า 3 ล้านบาท โดยซ่อมแซมสะพานทางเดินไม้เป็นสะพานคอนกรีต ที่ผ่านมาท่าเรือแหลมฉบังและผู้ประกอบการรอบท่าเรือฯ ได้ร่วมกันมอบเงินสนุนสนุน ซ่อมแซ่มสะพานแห่งนี้ไปแล้วบางส่วน แต่ยังคงขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จสมบูรณ์อีกกว่า 2 ล้านบาท

และในครั้งนี้ท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้ประกอบการโดยรอบท่าเรือฯ จึงได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนการซ่อมแซมสะพานทางเดินไม้เป็นสะพานคอนกรีต ในพื้นที่ป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง ระยะที่ 2 เป็นเงินจำนวนเงินทั้งสิ้น 841,000 บาท เพื่อให้สะพานได้กลับมาใข้งานได้ปกติและมีความมั่นคงแข็งแรง และเพื่อเป็นการดูแล รักษา พัฒนา และอนุรักษ์ป่าชายเลน และชายฝั่งแหลมฉบังผืนนี้ไว้ให้ยั่งยืนสืบไป
ขับเคลื่อนโดย Blogger.