Header Ads

 


ป.ป.ช. นราธิวาส จับมือ เครือข่าย STONG นราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจถนน คสล.อบต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ งบ 2.3 ล้านบาท!!!

 ป.ป.ช. นราธิวาส จับมือ เครือข่าย STONG นราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจถนน คสล.อบต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ งบ 2.3 ล้านบาท!!!


วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กรณีงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. นราธิวาส นำโดยนายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับเครือข่าย STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนราธิวาส นำโดยนายอิรฝัน บินนิเลาะ ประธานโค้ชชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตามสังเกตการณ์ การดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ. 82-011 สายซูงาศาลาเชือก หมู่ที่ 6 บ้านศาลาเชือก ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

จากการเข้าตรวจสอบ ติดตาม สังเกตการณ์ ณ อบต.ศาลาใหม่ และพื้นที่ดำเนินโครงการ ในเบื้องต้น พบว่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นดังกล่าว ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ดำเนินโครงการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินงบประมาณ 3,363,449 บาท โครงการกำหนดปริมาณงาน ถนนมีความ กว้าง 4 เมตร ยาว 513 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,052 ตร.ม. ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก มี บริษัทเซาท์เทิร์น โพลีเทคนิค จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง สัญญาจ้างเลขที่ 3/2566 ลงวันที่ 1 มี.ค. 2566 เริ่มต้นสัญญา 2 มี.ค.2566 สิ้นสุดสัญญา 30 พ.ค.2566 ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน แบ่งเป็น 3 งวดงาน ปัจจุบัน ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จส่งมอบงานภายในระยะเวลาตามสัญญา และมีการตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ ป.ป.ช. นราธิวาส ได้สุ่มตรวจสอบความกว้าง ความหนา และรูปแบบรายการก่อสร้าง เบื้องต้นพบว่าเป็นไปตามรูปแบบรายการที่กำหนด ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนราธิวาส จึงได้มีคำแนะนำและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่และอำนาจให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังติดตามต่อไป


นราธิวาส/นูอารีซ๊ะ ยะยือริ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.