Header Ads

 


ชลบุรี - ประชุมฝ่ายบริหาร กทท. สัญจร เร่งรัด-แก้ปัญหา การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมฝ่ายบริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย สัญจรฯ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
โดยมี ผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วย ผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้แทนกิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี/CNNC งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างทางทะเล ผู้แทนโครงการงานจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1-4) และผู้แทนโครงการงานจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1-4) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง


ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 รวมถึง ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ
สำหรับการประชุมฝ่ายบริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย สัญจรฯ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ครั้งนี้ เป็นการประชุมเร่งรัดการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เพื่อให้ทันกรอบระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากขณะนี้งานการก่อสร้างมีความล่าช้ากว่าแผนการก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น จึงมีการประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการแนวทางการแก้ไขปัญหาและเร่งรัดการก่อสร้างร่วมกัน
อีกทั้ง ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้สอบถามปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานของท่าเรือแหลมฉบัง และพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของท่าเรือแหลมฉบังอย่างเต็มที่ เพื่อให้การทำงานผ่านไปได้ด้วยดี และประสบความสำเร็จต่อไป

ขับเคลื่อนโดย Blogger.