Header Ads

 


เกษตร & BCG แฟร์ มีผู้สนใจเข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าอย่างคึกคัก ที่จังหวัดนครสวรรค์ วันที่7 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าแผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการ ที่18 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ โดยมีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายสมควร ไชยมหา เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีฯเปิดงานในครั้งนี้ด้วย ด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดงาน เกษตร& BCG แฟร์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยกำหนดจัดงานเกษตร& BCG แฟร์ จังหวัดนครสวรรค์ในระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2566 ที่บริเวณสนามด้านหน้าแผนกอาหารสัตว์กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร ( ข้าว มันสำปะหลังและอ้อยโรงงาน) การฝึกอบรมและสาธิตความรู้ทางการเกษตร การจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 3 ชนิดพืช ได้แก่ ฝรั่งกิมจู มันสำปะหลังโรงงานและกระเช้าพืชผักสวนครัว และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรต่างๆจากวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการ ที่18 กล่าวว่า สำหรับเกษตรกรและประชาชนชาวนครสวรรค์ที่ได้มีโอกาส เข้าร่วมงานเกษตร & BCG แฟร์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ทางการเกษตรและนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตร พร้อมทั้ง เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลผลิตด้านการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น🛗ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​🛗

เกษตร & BCG แฟร์ มีผู้สนใจเข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าอย่างคึกคัก ที่จังหวัดนครสวรรค์ 
    วันที่7 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณสนามหน้าแผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการ ที่18 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ โดยมีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายสมควร ไชยมหา เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีฯเปิดงานในครั้งนี้ด้วย 
ด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดงาน เกษตร& BCG แฟร์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยกำหนดจัดงานเกษตร& BCG แฟร์ จังหวัดนครสวรรค์ในระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2566 ที่บริเวณสนามด้านหน้าแผนกอาหารสัตว์กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร ( ข้าว มันสำปะหลังและอ้อยโรงงาน) การฝึกอบรมและสาธิตความรู้ทางการเกษตร การจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 3 ชนิดพืช ได้แก่ ฝรั่งกิมจู มันสำปะหลังโรงงานและกระเช้าพืชผักสวนครัว และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรต่างๆจากวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   ในจังหวัดนครสวรรค์
 ทั้งนี้ นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการ ที่18 กล่าวว่า สำหรับเกษตรกรและประชาชนชาวนครสวรรค์ที่ได้มีโอกาส เข้าร่วมงานเกษตร & BCG แฟร์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   องค์ความรู้ทางการเกษตรและนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตร พร้อมทั้ง  เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลผลิตด้านการเกษตรในจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น
🛗ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​🛗
ขับเคลื่อนโดย Blogger.