Header Ads

 


ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมผลการดำเนินการของสหกรณ์ภายในกองทัพเรือ


ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมผลการดำเนินการของสหกรณ์ภายในกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง มุ่งหวังให้สนับสนุนการออม พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกได้อย่างยั่งยืน
          วันที่ 27 มี.ค.66 พล.ร.อ.สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและประธานกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ภายในกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ  สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม และสหกรณ์เคหะสถานราชนาวี

          การตรวจเยี่ยมครั้งนี้นอกเหนือจากการติดตามผลการดำเนินการของสหกรณ์ทั้ง 3 แห่ง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้สหกรณ์บริหารจัดการและบริหารการเงินเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามข้อมูลที่ได้รับทราบการรายงานแล้ว ประธานฯ ยังมุ่งหวังให้สมาชิกซึ่งเป็นกำลังพลกองทัพเรือได้รับประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้มีวินัยในการออม ตลอดจนเป็นที่พึ่งพิงในด้านต่างๆ อันจะทำให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างยั่งยืน

#navyfamily
#thetrustednavy
#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ


 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.