Header Ads

 


กองทัพภาคที่ 3 จัดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566​

     วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. กองทัพภาคที่ 3 มีพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ณ ห้องบันเทิงทัพ 1 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท สุริยะ  เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิด         จากสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจากฝนทิ้งช่วง อันส่งผลกระทบการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ของประชาชนในทุกพื้นที่ ผู้บัญชาการทหารบก จึงมีนโยบายดำเนินการโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นการบรรเทาช่วยเหลือประชาชน จากการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร โดยจัดพิธีพร้อมกันทั่วทุกกองทัพภาค นอกจากนี้กองทัพภาคที่ 3 โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 มีการจัดกิจกรรมเสวนาร่วมกับ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร, คลังน้ำมัน ปตท.พิษณุโลก, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ), การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นอกจากการเสวนาหน่วยราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแล้ว ยังได้จัดให้มีการเสวนาผ่านระบบ ZOOM ร่วมกับ 17 จังหวัดภาคเหนือ, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ทหาร) และศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 31 – ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 310 อีกด้วย        ซึ่งหากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ประสบปัญหาภัยแล้ง และต้องการความช่วยเหลือ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่ หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055-242859, เฟซบุ๊ก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 และเว็บไซต์ : กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) http://army3.rta.mi.th/ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งเป็นการเร่งด่วนต่อไป💥ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ ​0619782952​💥
ขับเคลื่อนโดย Blogger.