Header Ads

 


สมุทรสาคร-สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2566

 


วันที่ 10 มีนาคม 2566 ที่ ห้องประชุมท่าจีน (502) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุม และนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม พร้อมคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย ประมงจังหวัดสมุทรสาคร, ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร, เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร, ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร, เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


*การประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยนายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการตามวาระการประชุมประกอบด้วย วาระเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 1) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร และวาระเรื่องที่เสนอที่ประชุมพิจารณา 1) แผนการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดสมุทรสาคร 2) แผนการตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ซึ่งคณะอนุกรรมการได้ร่วมกันนำเสนอความคิดเห็นตามระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2566 พร้อมได้มีการลงมติตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำจังหวัดสมุทรสาคร จะได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามมติที่ประชุมในครั้งนี้ต่อไป

** ด้านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จะดำเนินการขับเคลื่อนการเลือกตั้งตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2565  และประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรเข้าคูหาออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่เกษตรกรมีรายชื่อใกล้บ้าน ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้สู่เกษตรกรและออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งในครั้งนี้ต่อไป 

--- ปล่อยเสียงเชิญชวนเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ---

 


*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / น.ส.กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

/////////////////////


ขับเคลื่อนโดย Blogger.