Header Ads

 


สมุทรสาคร-สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ผ่านการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ครั้งที่ 2/2566

 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ชั้น 3 จังหวัดสมุทรสาคร นายชูศักดิ์  อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย น.ส.กิรณา  มอญใต้ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ครั้งที่ 2/2566 โดยมีร้อยตรีประพันธ์  ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

*การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการประดับขีดผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ พร้อมแนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมอำเภอ รับผิดชอบในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร และประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆในพื้นที่ และประธานที่ประชุมได้ดำเนินการตามวาระประชุมครั้งนี้  


** นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จะดำเนินการขับเคลื่อนการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2565  และได้ประสานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ,สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร และเข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ครั้งที่ 2/2566 เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 -12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ หรือสถานที่อื่น ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ ประจำอำเภอ ประกาศกำหนด และเชิญชวนออกมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งฯ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 - 17.00 น. ทุกเสียงคือพลังร่วมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด โดยเกษตรกร ของเกษตรกร เพื่อเกษตรกร เข้ามาแก้ไขและพัฒนาภาคเกษตรกรรม ให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพต่อไป


  

--- ปล่อยเสียงรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ---*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / น.ส.กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

//////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.