Header Ads

 


จังหวัดนครสวรรค์ เปิดกิจกรรมขับเคลื่อนและเร่งรัดติดตำมกำรดำเนินกำรจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

วันนี้ 12 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่หมู่ที่ 16 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนและเร่งรัดติดตำมกำรด ำเนินกำรจัดท ำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน พร้อมด้วยรองผู้ว้าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่ามพิธีฯด้วย กระทรวงมหาดไทยก าหนดนโยบายการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายรัฐบาล ว่าประเทศไทย พร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ทุกวิถีทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปีพ.ศ. 2593 (ค.ศ.2050) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี พ.ศ. 2608 ซึ่งจังหวัด นครสวรรค์ ได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจ าปี พ.ศ. 2565 ภายใต้กรอบการด าเนินงาน จำนวน 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทำง คือ การลดปริมาณขยะ การส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง และก าหนดให้ครัวเรือน ทุกครัวเรือนจัดท าถังขยะเปียก ลดโลกร้อน กลำงทำง คือ การจัดท าระบบเก็บขน อย่างมีประสิทธิภาพ และปลำยทำง คือ ขยะมูลฝอยได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตาม หลักวิชาการ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การด าเนินการ โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 13-4/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบการขึ้นทะเบียนของโครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซ เรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีระยะเวลาการรับรองคาร์บอนเครดิตตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ต่อมาได้ชมพื้นที่จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนและร่วมปล่อยปลาในพื้นที่🍒🍒ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619782952​🍒🍒
ขับเคลื่อนโดย Blogger.