Header Ads

 


โครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น

วันนี้ 12 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. ที่ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น และเป็นประธานพิธีโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น  โดยทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น มีภารกิจในการควบคุมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ที่มีโทษจำคุกเหลือไม่เกิน 7 ปี  มีพื้นที่การครอบครองและใช้ประโยชน์ด้านการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง  จำนวน 778 ไร่เศษ /ปัจจุบันมีนักโทษเด็ดขาดชายอยู่ในความควบคุม จำนวน 156 คน โดยที่ผ่านมามีการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อย ด้วยการฝึกวิชาชีพ ปลูกมันสำปะหลัง / ทำการเกษตรแบบผสมผสาน เลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ กวาง  และให้บริการล้างรถหรือคาร์แคร์  จนกระทั่งต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น  ได้พัฒนารูปแบบการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง  ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขัง มีวิชาชีพ ที่เหมาะสม กับสภาพสังคมในสถานการณ์ปัจจุบันและสามารถนำความรู้ จากการฝึกวิชาชีพ ไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ เลี้ยงตนเอง และครอบครัวภายหลังพ้นโทษ ปัจจุบัน ได้ดำเนินการฝึกวิชาชีพเพิ่มเติมจากเดิม ได้แก่ การประกอบอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว / ภายใต้ชื่อร้าน "พักเดี๋ยว กินเตี๋ยวก่อน"/ การฝึกวิชาชีพช่างตัดผม ภายใต้ชื่อร้าน "หนองขุ่น บาร์เบอร์ และการทำขนมประเภทกล้วยทอด ภายใต้ชื่อร้าน "เรื่อง กล้วย กล้วย" โดยใช้กล้วยน้ำว้าซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการ โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง กรมราชทัณฑ์มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า รวมทั้งยังต่อยอดพัฒนาร้านกาแฟ "Cook & Coff @หนองน้ำขุ่น"และกาให้บริการล้างรถ ประกอบกับการฝึกวิชาชีพอื่นๆ/ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนส่งผลให้การดำเนินงานในด้านต่างๆเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น🍒🍒ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​0619782952​🍒🍒
ขับเคลื่อนโดย Blogger.