Header Ads

 


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศ 96 รายชื่อ เข้าร่วมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง(ว.ก.ส) รุ่น 3 และสำรอง 10 รายชื่อ ลงวันที่ 9 มกราคม 2565 โดยนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศ 96 รายชื่อ เข้าร่วมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง(ว.ก.ส)

รุ่น 3 และสำรอง 10 รายชื่อ ลงวันที่ 9 มกราคม 2565 โดยนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์


ผู้สื่อข่าวรายการว่าตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมูลนิธิ เกษตราธิการ และสำนักงาน พัฒนาการวิจัย การเกษตร(องค์กรมหาชน) จัดทำหลักสูตร วิทยาการเกษตรระดับสูง(วกส) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้านการเกษตรและบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร ทั้งจาก องค์กร ภาครัฐหรือเอกชนประชาชน อันจะส่งผลให้ เศรษฐกิจและประเทศเติบโตอย่าง เข้มแข็ง


ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการ อำนวยการหลักสูตร เห็นชอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม หลักสูตรรุ่นที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น. 96 ท่านและ สำรอง 10 ท่าน

1.นาย กฤษฎา สมมะโน ประธานบริหาร บริษัทโอ เอส กรุ๊ปจำกัด

2)นายกวิน พันธุ์ศิร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ TRR บจก.ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม (TRR)นํ้าตาล ลิน

3)นายกสานติ์ ชวนะพาณิชย์ นายกสมาคมผู้ส่งออกดอกกล้วยไม้ไทยรองเลขาธิการ G G D trading (Thailand) Co.,Ltd

4)นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

5)นายกานต์ จิตสุทธิภากร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยนต์ผลดี จํากัด

6)นายกิ่งเพชร เหมโพธิรัตน์ รองประธานกรรมการ บริษัท ซี.เอ็ม.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลายจํากัด

7)นายกิตติ วิทูรวิทย์ลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษัท ผักดอกเตอร์ ๓๙๙๓ จํากัด

8)นายกุลวัชร หงษ์คู ประธานกรรมการ บริษัท แพนฟู้ด จํากัด


9)นางจงกลณี แก้วสด รองผู้อำานวยการ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

10)นายจตุรงค์ โยธารักษ์ Serior Vice President (SVP)ธุรกิจสุกรรองผู้อำนวยการ

ในพระบรมราชูปถัมภ์บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)

11)ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

12) รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์“หนึ่งใจ..ช่วยเหลือเกษตรกร มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์โครงการก่อตั้ง ตามพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

13)นายฉกาจ วิสัย กรรมการและปฏิคม สมาคมส่งเสริมดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม

14)นายชยพล ชูขจร กรรมการ บริษัท แปซิฟิคมารีนฟูดโปรดักส์ จำกัด

15)นายชวลิต มโนวิลาส กรรมการบริหาร บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด


16)พต.ต.อ.ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

17)นายชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดี คณะเกษตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18)นายโชคสถิตย์ เบญจรัตนาภรณ์ CEO KKC Machinery Co.,Ltd

19)นายไชยวัฒน์ เพชรโลหะกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด

20)นายฐิติพงษ์ เตถะวาณิชย์ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

21)นายดี จันทร์ศุภฤกษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัวตะพานโมเดล บริษัท นวัตกรรมเพื่อสังคมและเทคโนโลยีเกษตร จํากัดธุรกิจโปรตีน

22) นายไตรรัตน์ ทองปลอด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)เครือเบทาโกร

23) นายทวีชัย สารเศวต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อกริ คอมเมิร์ซ จำกัด

24)นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

25)นายทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล รองประธานบริษัท บริษัท เจียไต๋ จํากัด

26)นายทอง ปาโส Managing Director บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)จํากัด

27)นายธนพล กองบุญมา CEO บริษัท จันวาณิช จํากัด

28)นางสาวธนวรรณ ศรีสุริยาพัฒน์กุล ประธานบริหาร บริษัท เพชรธนวรรณจํากัด

29)นายธนารัตน์ จิตต์พายัพ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด

30)นางธรพรรษธร วธัญเจริญกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สกินต็อกเตอร์ส์ จำกัด

31)นายธรากร อังภูเบศวร์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บลจ.กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง

32)นายธวัชขัย สําราญวานิช ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย33)นางธัญญา รุ่งชาญชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงสีสิงห์โตทองไร้ซ์ จํากัด

34)นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการ EEC สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

35)นางสาวธัญนิจ ขุนพินิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเนียนเรียล แอนด์ เควิปเม้นท์จํากัด

36)นางนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้ง จํากัด

37)นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ ประธานแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน เกษตรกรดีเด่น

38)นายนิติภูมิ เจริญศรีสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ๑๐๘ เทคโนฟาร์ม จํากัด

39)นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ กรรมการ การประปานครหลวง

40)นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบตีกรมประมง

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์41)ว่าที่ ร.ต.บุญชัย ดำรงโภคภัณฑ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ.พี.แอ็ดวานซ์ โปรดักส์ จํากัด

42)นายบุญชนะ เจริญผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสํานักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

43)นางสาวปนัสนันท์ ปารมีถาวรวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

44)นายปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จํากัด (มหาชน)

45) นายปิยคุณ กฤตยานุตกุลท์ CEO UBIS Asia (Public) limited co.

46)นายปุณนะ วงศ์ธนาศิริกุลผู้จัดการฝ่ายขายแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตร สยามคูโบต้า

47) นางสาวฝนชิป ศรีวรัญญู กรรมการ สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย

48)นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์ กรรมการบริหารบริษัท ซัสโก้ จํากัด (มหาชน)


49)นายพน สุเชาว์วณิช กรรมการบริหาร บริษัท บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)

50) พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ คณะทํางานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

51) ดร.พิทยา สุนทรประเวศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นนทพันธ์ ฟีด จํากัด

52) นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จํากัด (มหาชน)

53)นายพีระศักดิ์ บุญมีโชติ Managing Director Thai Union Food PL.C

54)นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(บริหารสูง) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์

55)นายเพ็ชร ชินบุตร รองเลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

56)นายไพศาล หงษ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


57)นางสาวภรณ์วิรัชน์ อัครวัฒนาภร กรรมการบริษัท บริษัท เดอะฟีนิก ๙๙ จํากัด

58. นาย ภาดล ถาวรกฤชรัตน์  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ  กรมทรัพยากรน้ำ


59. นาย มนัส รักชื่อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.ไอ.ที พรีซิชั่น จำกัด


60. นาย ยีนส์ ธีระวาส ประธานบริษัท บริษัท เอสพีเอ็มฟาร์ม จำกัด


61.นางสาว รมย์ชลี จันทร์ประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Herb Treasure จำกัด


62. นาย รัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ


63. นาย เลิศชัย วงศ์ชัยสิทธิ CEO บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด(มหาชน)


64. นาย วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)


65. นางสาว วรัญญา บุญวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ (นายกสมาคมปุ๋ย) บริษัท วิวัฒน์กสิกิ จำกัด


66. นาย วสันต์ อืทธิโรจนกุล ประธานกรรมการ บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด(มหาชน)


67. นาย วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)กระทรวงเกษตรและสกกรณ์


68. นางสาว วิมลณ์เกศ สุวพัฒน์ธุนากร ผู้อำนวยการ SMEs Solutions บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด


69. นาย วิศรุต ศรีโรจนกุล ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และเลขานุการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท)


70. นาย วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


71. นายวิเศษ สุทธิสว่าง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิตี้ เทคโนโพรดักซ์ จำกัด


72. นาย วีระพงษ์ สุวัฒนพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด


73. นางเวียรเธียร คชบุตรธาดา ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)


74. นาย ศกร แสนทองธรรม CEO บริษัท เคเอส ไบโอแมส จำกัด


75. นาย ศักดา แสงกันหา young smart farmer นครราชสีมา เกษตรกรดีเด่น


76.นาย ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ Chairman of Executive Committee & President  Advanced Information Technology Public Co.,Ltd.


77.นาย ศิริรักษ์ ทัศนเอกจิต ผู้บริหารทั่วไป  หจก.อุดมทัศนวิศิฐ


78. นาย เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


79. นาย สมบัติ สุขมะณี ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด


80. นาย สมบูรณ์ ศิริตระกูลชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบสท์พาเลซ จำกัด


81. นาย สมประสงค์ สหวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


82. นาย สมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ ประธานกรรมการ หจก. สุรัต


นพัฒนาการทอ


83. นาย สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


84. นาย สรทัศน์ ปองเสงี่ยม กรรมการบริหาร บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


85. นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการ องค์การสุรา กรรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง


86. นาย สิฐิภูมิ ธนฤทธิพร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสตัล เรียลตี้ จำกัด


87. นาย สุทธิ สุขบุญทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย โอโนโน่ จำกัด (มหาชน)


88. นาย สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  ประธาน กสว. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)


89. พล.ต.ต.สุพล จงพาณิชย์กุลธร ที่ปรึกษา โรงพยาบาลตำรวจ


90. นาง สุภดี อนันตรังสี กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซีเอส กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด


91. นาย สุรเดช จิรัฐติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา


92. นาย อธิพัชร์ จารุโรจนอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเฟนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด


93. นาย อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคม สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย


94. นาง อัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


95.นาง อาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)


96.นาย อำนาจ ไตรโยธี ประธานกรรมการ บริษัท ไตรโยธี คอนสตรัคชั่น จำกัด

รายชื่อสำรอง

1. คุณวัชรา ลี้โกมลชัย Managing Director บริษัท CLP Engineering co.,ltd.


2. คุณธัญณิชา บุญเลิศ กรรมการบริหาร บริษัท ฮิโนโทริโฮลดิ้งส์ จำกัด


3. คุณนัยนา รัตติยาวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บรษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด


4. คุณ กำไร เบือนสันเทียะ ที่ปรึกษากรรมการบริหาร Farmer's Buddy Group


5. คุณปริตา ชัยภัทรวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเ อส เอ จำกัด


6.คุณฐิติพรรณ ธนานันต์วาณิช รองประธานบริษัท บริษัท โกลเด้นเกรน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด


7. คุณสุวิชา  แย้มสุข Director บริษัท คอนเวอร์เจนท์ อินเตอร์เฟรท จำกัด


8. คุณสุดสวาท จิรัปปนภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็กโกร(ประเทศไทย) จำกัด


9. คุณวุทธิพัฒน์ วิศาลศักดิ์  กรรมการบริษัท บริษัท คิวบิกฟู้ด แอนด์แคทเทอริ่ง จำกัด


10. คุณวรวุฒิ ศิริเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ หจก.ชุนเจริญการเกษตร


โดยผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าร่วม ปฐมนิเทศปัจฉิมนิเทศและอบรมทุกวันศุกร์ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน สถานที่ตามที่หลักสูตรกำหนด โดยผู้ที่จะผ่านการฝึกอบรมจะต้องผ่านเงื่อนไขตามหลักสูตร วกส


ขับเคลื่อนโดย Blogger.