Header Ads

 


วันเด็กแห่งชาตินนทบุรี 2566

 


วันเด็กแห่งชาติ 2566


วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 9:00 น. นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี นครนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด “งานวันเด็กแห่งชาติ”ประจำปี 2566  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ลานกิจกรรม สวนอุทยานมกุฏรมยสราญ เทศบาลนครนนทบุรี

        เทศบาลนครนนทบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ เด็กและเยาวชน จึงจัดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและ หน่วยงานภายในเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ


(1) เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ใน ระเบียบวินัยอันดีงาม ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


(2) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีใกล้ชิดกันในครอบครัว ในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กและผู้ปกครอง


(3) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมในแต่ละฐาน กิจกรรมที่หลากหลายทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา


       คาดว่าจะมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 10,000 คน โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมขบวนพาเหรดร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม การแสดงบนเวที กิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ กิจกรรมการตอบคำถาม ชิงรางวัล กิจกรรมนันทนาการและอื่น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และจากหน่วยงานต่างๆ ภายในเทศบาลนครนนทบุรี รวมทั้งสิ้น จำนวน 48 หน่วยงาน และองค์กรที่ให้การสนับสนุนของรางวัล ต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก


ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต

จ.นนทบุรี

ขับเคลื่อนโดย Blogger.