Header Ads

 


ชุมพร - มทบ.44 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

 ชุมพร - มทบ.44 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 

วันที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.45 น. พันเอก พสิษฐ์  ชาญเลขา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566  ณ บริเวณหน้าอาคารสโมสรนายทหาร ค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพร 

  พันเอกหญิง ประภาศรี ตัณศิลา ประจำ มณฑลทหารบกที่ 44 รักษาการแทน หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 44   กล่าว่า ตามที่กองทัพบก ได้จัดแสดงกิจกรรมทางทหาร เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดกิจกรรม ผ่านระบบสื่อ สังคมออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook    Live  ในช่วงการระบาดของโรคโควิด - 19 จนเหตุการณ์ควบคุมได้ ปีนี้จึงได้ กำหนดจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองได้รับรู้ และเข้าใจภารกิจ รวมทั้งได้เห็นถึงขีดความสามารถ และประสิทธิภาพของ อาวุธยุทโธปกรณ์ ของกองทัพบกที่นำมาจัดแสดง อีกทั้งเป็นการใช้โอกาสนี้ ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างความรัก ความสามัคคี และการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ควบคู่ไปกับความบันเทิง ในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่ภายในสถานที่จัดงาน และเพื่อให้การจัดแสดงกิจกรรมทางทหาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 มกราคม 2566 มณฑลทหารบกที่ 44ได้ยึดถือปฏิบัติตามกรอบแนวทางการดำเนินงานของ กรมกิจการพลเรือนกองทัพบกโดยใช้แนวความคิด การจัดแสดงกิจกรรมฯมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน ได้ร่วมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

    พันเอก พสิษฐ์  ชาญเลขา เปิดเผยว่า ในนามของค่ายเขตอุดมศักดิ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็ก เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ ดังนั้นในวันนี้หน่วยทหารภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์ ได้ร่วมกับองค์กรของภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร พร้อมใจกัน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566ขึ้น  ณ สโมสรนายทหารค่ายเขตอุดมศักดิ์ แสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยทหาร และกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครอง ที่มาร่วมงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ โดยสอดแทรกเนื้อหาในเรื่องศาสตร์พระราชา ความรู้รักสามัคคี ความเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการมีจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514
ขับเคลื่อนโดย Blogger.