Header Ads

 


ปราจีนบุรีกองทัพอากาศสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันพี่ได้ปลูก น้องได้กิน ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการของกองทัพอากาศ

  
ปราจีนบุรีกองทัพอากาศสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันพี่ได้ปลูก น้องได้กิน ซึ่งเป็นหนึ่งโครงการของกองทัพอากาศ              วันวันที่ 6  ธันวาคม 2565 พลอากาศเอก วรกฤต มุขศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ นำคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านเนินหอม จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้นำอุปกรณ์การเรียนการสอน ชุดยาสามัญประจำบ้าน และเครื่องห่มกันหนาวไปมอบให้แก่ผู้ทุพพลภาพ นักเรียน และพี่น้องในชุมชน และได้ร่วมปลูกต้นปีป ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดปราจีนบุรี 

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมโครงการ “พี่ปลูกให้ น้องได้กิน”ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ที่มอบหมายให้สถานีรายงานทุกแห่งทั่วประเทศ สนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาใช้ประกอบอาหาร ทำให้นักเรียนมีพืชผักสวนครัวไว้รับประทานตลอดทั้งปี ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและ ทำให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน 


//////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี


ขับเคลื่อนโดย Blogger.