Header Ads

 


เชียงใหม่ พกพาไปรับประทานได้ทุกแห่ง ข้าวซอยกึ่งสำเร็จรูป หลายต่างประเทศสั่งแล้ว นักวิจัย ม.แม่โจ้ ต่อยอด ข้าวซอย ของเชียงใหม่ คว้าอันดับ 1 ซุปที่ดีที่สุดจากนักรีวิวทั่ว

 เชียงใหม่ พกพาไปรับประทานได้ทุกแห่ง ข้าวซอยกึ่งสำเร็จรูป หลายต่างประเทศสั่งแล้ว นักวิจัย ม.แม่โจ้ ต่อยอด ข้าวซอย  ของเชียงใหม่  คว้าอันดับ 1 ซุปที่ดีที่สุดจากนักรีวิวทั่ว

โลก กึ่งสำเร็จรูป เพียงฉีกซอง ใส่น้ำร้อน นำผงน้ำข้าวซอย เติมเนื้อตามชอบ รับประทานได้ทันทีความอร่อยไม่แพ้ข้าวซอย ปรุงสดๆ ได้รสชาติของเมืองเหนือทุกพื้นที่  พร้อมจัด Maejo 

Innovation day 2022  ลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย พร้อมประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง 


ส่วน ที่อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (MAP) มหาวิทยาลัยเม่โจ้  ณ ห้องข้าวหอมมะลิ  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    มีรองศาสตราจารย์ 

ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม Maejo Innovation day 2022 พร้อมพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย และพิธีมอบรางวัลด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา ให้กับนักวิจัยและหน่วยงานที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร    


Maejo Innovation day 2022  จัดขึ้นภายใต้แนวคิดโดยการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงธุรกิจ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากผลงานวิจัยให้สามารถนำไปต่อยอดและขยายผลให้

เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านช่องทางการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยถือเป็นการประกาศเกียรติคุณสำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้มีนำ

ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ไปสู่ภาคธุรกิจอย่างมีศักยภาพ   มีการเสวนาในหัวข้อ “เทรนด์การทำวิจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมสู่การ

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 


อีกหนึ่งเป็นที่น่าสนใจผลงานการพัฒนา ข้าวซอย อาหารเมืองหนือ คว้าอันดับ 1 ซุปที่ดีที่สุดจากนักรีวิวทั่วโลก ได้พัฒนามาเป็นข้าวซอยกึ่งสำเร็จรูป "กินไหม อร่อยง่าย สไตล์ล้านนา " 

นางสาวศุภนิดา กันทะวงศ์ นักพัฒนาธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร (MAP) มหาวิทยาลัยเม่โจ้ กล่าวว่าเป็นอีกหนึ่งของอาหารที่ถูกนำมาพัฒนา เนื่องจากข้าว

ซอยเป็นอาหารที่ต้องปรุงสดใหม่รับประทาน ทำให้หลายคนที่ต้องการมีข้าวซอยที่พกพาไปรับประทานได้ทุกพื้นที่ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ให้ความสนใจต้องการรับประทาน แต่ไม่

สามารถเดินทางมารับประทานแบบสดได้ จึงได้พัฒนาออกมาเป็นแบบกึ่งสำเร็จรูป เพียงฉีกซอง ใส่น้ำร้อนเติมเนื้อสัตว์ตามชอบลงไป พร้อมเครื่องเคียงลงไป อาทิ หอมแดง ผักกาดดอง 

ต้นหอมผักโรยหน้า ก็ได้ความอร่อยของข้าวซอยเหมือนนั่งกินในร้านชื่อดัง ที่มีกลิ่น ความอร่อย จะมีวิธีการปรุงไว้ในกล่องเรียบร้อย  ขณะนี้มีบริษัทให้ความสนใจนำไปต่อยอดผลิตจำหน่าย 

มียอดสั่งซื้อจากหลายประเทศเข้ามาแล้ว  และลงว่างจำหน่ายตามห้างสะดวกซื้อ ร้านสะดวกซื้อ กล่องละ 35 บาท


ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานมอบรางวัลด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับหน่วยงาน/นักวิจัย ที่ได้ยื่นขอรับความคุ้มครองมากที่สุด ดังนี้

 นักวิจัยที่ยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรมากที่สุด ได้แก่1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย   สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และ 2. รองศาสตราจารย์ ร.ดวงพร อมร

เลิศพิศาล  สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ


หน่วยงานที่ยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรมากที่สุด ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ,นักวิจัยที่ยื่นแจ้งข้อมูลจดลิขสิทธิ์มากที่สุด 

ได้แก่  นายยมนา ปานันท์   สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์ ,หน่วยงานที่ยื่นแจ้งข้อมูลจดลิขสิทธิ์มากที่สุด  ได้แก่คณะเศรษฐศาสตร์  โดย รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ตร.สุรชัย กังวล  คณบดี

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ , หน่วยงานที่มีการอนุญาตใช้สิทธิในผลงานวิจัยมากที่สุด ได้แก่ คณะวิศวกรรมและอุดสาหกรรมการเกษตร  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คร.กาญจนา นาคประสม  

รองคณบดีคณะวิศวกรรมและอุดสาหกรรมเกษตร ฝ่ายบริการวิชาการ และวิจัย


สำหรับผลงานวิจัยที่จะเข้าร่วมลงนามอนุญาตใช้สิทธิในผลงานครั้งนี้มี  ได้แก่ชื่อผลงาน    กระบวนการผลิตกาแฟสกัดเย็นโดยใช้เทคนิคอัลตร้าโชนิกส์ร่วมกับเทดนิคการกวนผสมสาร

ผลงานโดย  ผศ.ตร.กาญจนา นาคประสม สังกัด คณะวิศวกรรมและอุทสาหกรรมเกษตรร่วมกับ บริษัท บ้านเปรม จำกัดชื่อผลงาน ระบบการตั้งค่าควบคุมถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบคู่ตัว

ยทฤษฎีอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งผลงานโดย รศ.ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย สังกัด คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อะกรี-เทค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด


ชื่อผลงาน กระบวนการพัฒนาตะกอนไบโอฟลอคแบบแห้งผลงานโดย ผศ.ตร.นิสรา กิจเจริญ สังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ร่วมกับ บริษัท นายไบโอ


ชื่อผลงาน  ผลิตภัณฑ์ E-book สำหรับจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ผลงานโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ได้ดำเนินงานร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ตลอดจนการแสดงผลิตภัณฑ์ต้น

แบบจากบริษัทที่จะถูกผลิตและจำหน่ายออกสู่ตลาดต่อไปในอนาคต งานนี้จัดเป็นงานสำคัญงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย ที่ตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม 2 คือ พัฒนาเทคโนโลยี

และการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนเป็นอย่างยิ่ง


**********************

ข่าว/ภาพ  ศิระ  วีรตันตยาภรณ์/รายงาน

0919191969/0919191998ขับเคลื่อนโดย Blogger.