Header Ads

 


น่าน​ - เทศบาลตำบลกลางเวียง สืบสานประเพณีสู่ขวัญข้าว

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลกลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน โดยการนำของนายกิตติกร กุมมาละ นายกเทศบาลตำบลกลางเวียง ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน (ประเพณีสู่ขวัญข้าว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจากนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน มาเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มเกษตรกร ต.กลางเวียง ต.ปงสนุก เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เทศบาลตำบลกลางเวียง  อยากให้ลูกหลานเยาวชน  ได้รู้จักและเห็นคุณค่าของข้าวและประเพณีการสู่ขวัญข้าวนี้       อยากจะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีนี้ให้คงอยู่สืบไป       จึงได้มีการฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญข้าวขึ้น   ตั้งแต่ปลายปี 2559   ในการกิจกรรมครั้งนั้นได้รับความสนใจจากเด็กเยาวชน  กลุ่มเกษตรกรและผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก      ในปีนี้จึงได้จัดกิจกรรมประเพณีนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง  ให้มีความยิ่งใหญ่และคงอัตลักษณ์ตามประเพณีดั่งเดิมให้มากที่สุด    นอกการการจัดกิจกรรมการสู่ขวัญข้าว การทอดผ้าป่าข้าวเปลือกแล้ว   ยังมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการที่เกี่ยวกับข้าวในด้านต่างๆ อีกด้วย อาทิเช่น   นิทรรศการเกี่ยวกับพันธุกรรมข้าว   กระบวนการผลิตข้าว   การแปรรูปข้าวทั้งอาหารและขนม   ให้ผู้ร่วมงานได้เห็นถึงคุณค่าและความหมายของข้าวมากยิ่งขึ้น   การประกวดการทำขนมที่มาจากข้าว  ตลอดถึงการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม  การละเล่นดนตรีสะล้อซอซึง  เพื่อเรียกบรรยากาศความเป็นล้านนา    กิจกรรมการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุ    การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน   สินค้าการเกษตรปลอดสารพิษ     และในอนาคตจะผลักดันให้ประเพณีสู่ขวัญข้าว   เป็นประเพณีสำคัญของชาวอำเภอเวียงสา    และส่งเสริมให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวในเชิงประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอเวียงสาต่อไป🫂ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​🫂
ขับเคลื่อนโดย Blogger.