Header Ads

 


ตาก - หลายหน่วยงานเชิญชวนท่องเที่ยว เปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี จากบรรพบุรุษ 23 - 29 ธันวาคม นี้

 ตาก - หลายหน่วยงานเชิญชวนท่องเที่ยว เปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี จากบรรพบุรุษ 23 - 29 ธันวาคม นี้


เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565

ที่สวนสาธารณะเกาะกลางน้ำ ในพื้นที่ตำบลคีรีราษฏร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายสมศักดิ์ พรมมา ปลัดอาวุโสอำเภอพบพระ พร้อมด้วยนางสาวปณิตตรา จันทร์วรโชติ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายยงยุทธ  แซ่ม้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฏร์ นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตาก นายวีรพันธ์ มังกรอัศว กำนันตำบลคีรีราษฏร์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนพี่น้องประชาชน ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ในพื้นที่ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ร่วมแถลงเชิญชวนนักท่องเที่ยว ชมงานประเพณีปีใหม่ม้ง  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 29  ธันวาคม 2565 นี้ เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั่งเดิมที่ยึดปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และสร้างความรัก ความผูกพันกันของทุกคนในชนเผ่า เป็นการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ส่งเสริมความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รักและหวงแหนในประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่า ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีปีใหม่ม้งให้คงอยู่สืบต่อไป 


พร้อมเชิญชวน นักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานประเพณีปีใหม่ม้ง ที่จะจัดขึ้นนี้ โดยนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีปีใหม่ม้ง ของอำเภอพบพระ โดยมีการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ทั้งการโยนลูกช่วง การตีลูกข่าง การยิงหน้าไม้ แบบภูมิปัญญาที่สืบทอด กันมารุ่นต่อรุ่น การประกวดมิสม้งตาก การประกวดหนูน้อยอนุรักษ์ผ้าใยกัญชง ตลอดจนการแสดงของเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ 


ภาพ/ข่าว เกษมสันต์ ไชยเดช
ขับเคลื่อนโดย Blogger.