Header Ads

 


กรุงเทพมหานคร - สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขากรุงเทพมหานคร จัดประชุมเรื่องหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขากรุงเทพมหานคร

 


ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขากรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมเรื่องหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ โดยมีนายกันย์  ทัพเนตร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรุงเทพมหานคร พร้อมพนักงานสำนักงานฯ และสมาชิกกลุ่มองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
*นางสาวณัฐธ์ลิตา ภักดิพงศ์พรสุข หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ได้ชี้แจงให้เกษตรกรที่เข้าร่วมประชุม ได้เข้าใจถึงบทบาท ภารกิจ ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขากรุงเทพมหานคร และนโยบาย แนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 รวมถึงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร ซึ่งจะต้องมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรและขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ รวมถึงได้เข้าใจถึงการยื่นเสนอแผนงาน/โครงการฯ ด้านการเกษตร เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขากรุงเทพมหานคร 


โดยเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นเกษตรกร 2. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง/ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ  ส่วนในด้านองค์กรเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  1. กลุ่มหรือคณะของเกษตรกรที่ไม่เป็นนิติบุคคลในจังหวัดเดียวกัน จำนวน 50 คน ขึ้นไป 2. นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมร่วมกัน สามารถร่วมกันจัดทำโครงการ/แผนงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามกิจกรรมที่เป็นความต้องการของกลุ่ม โดยไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ระยะเวลาสัญญาในการชำระคืนภายใน 5 ปี หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร   02-102-5495 และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขากรุงเทพมหานคร 02-158-0942 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป 

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร /นางสาวกีรติยา สวัสดิภาพ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน 

///////////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.