Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมวินัยการออม กับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่ และการลงพื้นที่จัดอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3/2565 จังหวัดสมุทรสาคร


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมแกรนด์นรสิงห์ โรงแรมแกรนด์ อินเตอร์ โฮเทล ตำบล   โคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา เนติพัฒน์  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมวินัยการออม กับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่ และการลงพื้นที่จัดอบรมตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3/2565 จังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยรับสมัคร สมาชิก กอช. ในพื้นที่และผู้แทนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้*การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆของ กอช. ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักในความสำคัญของการออม เป็นการดำเนินงานเชิงรุก ซึ่งจะทำให้เพิ่มจำนานสมาชิก กอช.ของจังหวัดสมุทรสาคร ให้มากขึ้น มีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน นโยบายและเป้าหมายการส่งเสริมวินัยการออม กับกอช. ในระดับพื้นที่ร่วมกับกอช.ประจำปี 2565 และการบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมการออมกับ กอช.ในพื้นที่และการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กอช. โดย นายอภิชัย สดุดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจกรรมองค์กร กองทุนการออมแห่งชาติ
*สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมบูรณาการดำเนินงานกับกองทุนการออมแห่งชาติ ตามบันทึกความร่วมมือ การส่งเสริมความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติ ระหว่าง สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับ กองทุนการออมแห่งชาติ  ซึ่งสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเกษตรกรซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่ไม่มีสวัสดิการอื่นใดรองรับได้มีบำเหน็จบำนาญในยามเกษียณเหมือนแรงงานในระบบ สมัครเป็นสมาชิก กอช. เพื่อให้ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญจากเงินออมสะสม และเงินที่รัฐสมทบเพิ่มตามช่วงอายุของสมาชิก เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกร--- ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุสรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ---

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / น.ส.กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.