Header Ads

 


รัฐบาลเดินหน้าจัดเลือกตั้ง" สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด" ครั้งแรกรอบ 6 ปี และให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า​ พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์​โอชา​ นายกรัฐมนตรี​และรัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​กลาโหม เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดและการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ" ร่วมสืบสานอุดมการณ์ที่ผ่านมา ด้วยศรัทธาสู่การเลือกตั้งสภาของเกษตรกร" โดยจะจัดขึ้นภายในเดือนมีนาคม 2566​ โดยมี​ นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเกษตรกรในพื้นที่หนองจอก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์​โอชา​ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเองได้ แม้ว่าที่ผ่านมาจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหารุมเร้ารอบด้าน โดยเฉพาะวิกฤตสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COMD- 19 ส่งผลให้รัฐพยายามแก้ไขปัญหาในระยะสั้น โดยการเยียวยาเกษตรกรโดยตรง ซึ่งในระยะกลางได้มีการสนับสนุนเกษตรกรและองค์กรเกษตรให้พึ่งพาตนเองได้ เช่น การสนับสนุนศูนย์ข้าวทั่วประเทศ ให้มีปัจจัยและเครื่องมือทางการเกษตรในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรต่างๆ และในระยะยาวได้กำหนดนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อให้การเกษตรเข้มแข็งอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงทุกมิติทางโครงสร้างการบริหารงาน โดยมุ่งเน้น การสร้างโอกาส สร้างชาติ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกษตรกรและครอบครัว ซึ่งในประเทศไทยมีประมาณกว่า 20 ล้านคน มีความเข้มแข็งด้วยการพึ่งหาตนเองได้    ด้าน นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา​ สภาเกษตรกรแห่งชาติได้เร่งรัดขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยรับฟังปัญหาโดยตรงจากเกษตรกร ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย จัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายนำเสนอต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา และดำเนินการขับเคลื่อนงานในรูปแบบการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วน ซึ่งพบว่าปัญหาหนี้สินเกษตรกร ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาที่ดินทำกิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ปัญหาสวัสดิการเกษตรกรสิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหาด้านสังคมหรือคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และปัจจัยการผลิตอื่น 1 รวมทั้งการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนภัยคุกคามตามธรรมชาติต่าง ๆ อาทิ​ อุทกภัย หรือโรคระบาดที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร นั้น ก็ยังเป็นประเด็นสำคัญที่สภาเกษตรกรแห่งชาติยังต้อง​ พยายามให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อให้เกษตรกรและครอบครัวซึ่งในประเทศไทยมีความเข้มแข็ง ด้วยการหึงพาตนเองได้   สภาเกษตรกรแห่งชาติ นับเป็นสภาที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรอย่างแท้จริง และมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นองค์กรรูปแบบพิเศษเป็นการรวมกลุ่มในรูปแบบของสภาเกษตรกร ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อปี พ.ศ.2550 โดยมีที่มาขององค์ประกอบของสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำนวน 100 คน ประกอบด้วย ประชาชนสภาเกษตรกรจังหวัด จำนวน 77 คนผู้แทนองค์กรเกษตรกร จำนวน 16 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน ซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด​ และสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผ่านการเลือกตั้งจากผู้มีสิทธิเสือกตั้งทั่วประเทศ เข้ามาทำหน้าที่และมีบทบาทที่สำคัญในการคุ้มครองและรักษาประโยชน์ของเกษตรกรให้ได้รับมลตอบแทนสูงสุดในทุกมิติ รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรตั้งแต่ระดับพื้นที่จังหวัดจนนำมาสู่ระดับชาติเพื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ตลอดจนการติดตามและสรุปตามข้อสั่งการต่าง ๆ ของนายกรัฐมนตรี เพื่อประสานไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติ​สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ได้กำหนดไว้การเลือกตั้งครั้งนี้ จะดำเนินการภายใต้คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำจังหวัด คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประจำอำเภอ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการจัดการเลือกตั้งสภาเกษตรกรจังหวัดครั้งใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566 ที่จะถึงนี้👨‍👨‍👦‍👦ต้อย​ รอบรั้วภูธร​ 0619782952​👨‍👨‍👦‍👦
ขับเคลื่อนโดย Blogger.