Header Ads

 


🦋จังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565🦋 💦

👨‍👨‍👧‍👧วันนี้ ( 29 พฤศจิกายน 2565 ) เวลา 09.30 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ประธานการประชุม คณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 11/ 2565 เพื่อมอบนโยบายสำคัญในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์🦋โดยการประชุม ฯ ได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่มาอยู่ใหม่ , การนำเสนอภาพการรับรางวัลโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2565 การจัดกิจกรรม "รวมน้ำใจ ให้กาชาดนครสวรรค์" และกิจกรรม "จำหน่ายสลาก กาชาดการกุศล" เพื่อหารายได้นำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ,การส่งเสริมผ้าถิ่นไทยในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายจังหวัดนครสวรรค์ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการยกระดับการจัดการศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ด้านคุณธรรม รายงานการจัดหาโลหิต เดือนพฤศจิกายน 2565 และแผนรับบริจาคโลหิต เดือนธันวาคม 2565 การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ เดือนพฤศจิกายน 2565 สรุปสถานการณ์น้ำเดือนพฤศจิกายน 2565 การประเมินตรวจเช็คสุขภาพใจของประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ (Mental Health Check-In)📌นอกจากนี้ ก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims)  และมอบใบประกาศเกียรติคุณการเชิดซูเกียรติหน่วยงาน กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดสวมใส่ผ้าไทยที่ผลิตจากผ้าทอในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 33 ราย , การมอบชุดลูกเสือและเนตรนารีให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอตาคลี จำนวน 12 แห่ง ,มอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ราย มอบประกาศเกียรติคุณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ (Thailand Rabies Awards 2022) จำนวน 2 ราย  ,การมอบป้ายประกาศ "โรงเรียน กอช. 100% จังหวัดนครสวรรค์ " จำนวน 28 โรงเรียน ,การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ครูผู้ประสานของโรงเรียนในสังกัด สพม. ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสมัครสมาชิกใหม่เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 34 ราย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จำนวน 1 ราย ,มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จำนวน 4 ราย ,พิธีมอบรางวัลโครงการ "คนดี ศรีสวรรค์" ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 30 ราย  , ผู้ว่าราชการจังหวัดพาออกกำลังกาย 12 ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทย ๆ (ฉบับครบสูตร) เพื่อความแข็งแรง กระปรี้กระเปร่าก่อนการประชุม💦💦ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​💦
ขับเคลื่อนโดย Blogger.