Header Ads

 


สมุทรสาคร-สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2565 (ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1)

 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายศักดา  เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2565 (ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1) โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุมในครั้งนี้

*นายศักดา  เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการตามวาระการประชุมประกอบด้วย วาระเพื่อพิจารณา ดังนี้  (1) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (2) โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  (3) การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และวาระเพื่อทราบ ดังนี้ (1) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2565 (2) รายงานประจำปี พ.ศ.2565  (3) โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 (4) ความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาและความต้องการของวิสาหกิจชุมชนภูมิไทยบ้านเกาะ


การประชุมครั้งนี้ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันนำเสนอความคิดเห็นในการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2565 (ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1) และได้พิจารณามีมติเห็นชอบตามวาระดังกล่าว ซึ่งจะได้นำมติของที่ประชุมไปเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานของสำนักงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรตามความต้องการของเกษตรกร เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้านเกษตรกรรมต่อไป    


** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร / น.ส.กิรณา มอญใต้ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน 

///////////////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.