Header Ads

 


คืนสู่ตำแหน่ง ดร.บุหลง ศุภศิลป์ กู้ศักดิ์ศรีคืนความชอบธรรม “ประธานสหกรณ์ครู นว." หลังศาลมีคำสั่งคุ้มครอง เดินหน้าทำงานทันที ปิดบัญชี 99

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565  เวลา 09.09 น. ดร.บุหลง  ศุภศิลป์  ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำนักงานสหกรณ์ฯ  เมื่อกลับมาทำหน้าที่ประธานอีกครั้งหนึ่ง สืบเนื่องจากที่มีการร้องเรียน ดร.บุหลง ศุภศิลป์ ว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครเป็นประธานสหกรณ์ฯ และรองนายทะเบียนสหกรณ์นครสวรรค์ ได้เพิกถอนมติที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 68 และคำสั่งที่ นว 0010/529 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งคำสั่งศาลปกครองนครสวรรค์  ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2565  มีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่ง ดังกล่าว จนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นหลังจากที่ ดร.บุหลง  ศุภศิลป์  ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกเลือกให้เป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์  และได้เข้าปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้  โดยเฉพาะการลดดอกเบี้ยลง 50 สตางค์  และการคืนเงินบัญชีค้ำประกัน (บัญชี 99)  รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิก จำนวน 7,000 คน  จะเห็นได้ว่าเป็นการทำเพื่อมวลสมาชิกอย่างแท้จริง  ไม่ว่าเรื่องความโปร่งใส   การแก้ไขหนี้ที่คาดว่าจะสูญ รวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยดี  แต่ก็มีอุปสรรคเพราะมีการร้องเรียน ทำให้การทำงานต้องหยุดชะงักไประยะหนึ่ง  หลังจากที่มีผู้ทราบข่าวนี้ มีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.บุหลง โดยในภาคบ่ายวันนี้ ดร.บุหลง เดินกน้าทำงานทันที ด้วยการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ ที่ประชุมมีมติให้ปิดบัญชีค้ำประกันหรือ บัญชี 99 แล้ว ไม่ต้องให้ผู้ค้ำเซ็นชื่อเบิกเงิน โดยเริ่มเบิกได้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2565 เป็นต้นไปดร.บุหลง ศุภศิลป์ กล่าวว่า " การกลับเข้ามาทำงานในวันนี้ จะทุ่มเทการทำงานให้เป็นไปตามนโยบาย คือ “สหกรณ์สีขาว เพื่อมวลสมาชิกทุกคน”  ขอให้ทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากัน  ไม่ต้องการให้มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก  เพราะสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน ขอขอบคุณ ดร.เสริม จันทร์คำ รักษาการประธานสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการทุกฝ่าย ที่ช่วยกันทำงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในระหว่างที่ประธานฯ หยุดปฏิบัติหน้าที่ไประยะหนึ่ง "ชาติชาย/นครสวรรค์ 0897039442
ขับเคลื่อนโดย Blogger.