Header Ads
กอ.รมน.มุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565  เวลา  พ.อ.วรพรต  แก้ววิจิตร  รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร (ท) มอบหมาย พ.อ.วัสน์พล  ธราพรสวัสดิ์ หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคลฯ กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ปฏิบัติหน้าที่ หน.ชุดตรวจติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและการทำลายป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยงานราชการย่อย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่รับผิดชอบ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวังภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแผนแม่บท ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยลงพื้นที่ร่วมประชุมกับหน่วยรับการตรวจติดตามประเมินผล ดังนี้ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ม.ห.2 (ดงหลวง) ที่ตั้ง บ้านสานแว้ ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร มีนายวีระ ใสแก้ว หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.2 (ดงหลวง) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วย โดยมีพื้นที่ รับผิดชอบป่าสงวนแห่งชาติในเขต อ.ดงหลวง จำนวน 5 ป่า ประมาณ 87,771.77 ไร่ ในปีงบประมาณ 2565 มีการกระทำความผิดว่าด้วยกฎหมายการป่าไม้ จำนวน 14 รายคดี (ตรวจยึดบุกรุกพื้นที่ป่า 11 รายคดี,ตรวจยึดไม้ท่อน/ไม้แปรรูป 3 รายคดี)           เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ที่ตั้ง บ้านห้วยม่วง ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์  มีนายคมกฤต  สามเพชรเจริญ หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วย มีพื้นที่ จำนวน 189,541 ไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จ.กาฬสินธุ์ และ จ.มุกดาหาร โดยมีพื้นที่ใน จ.มุกดาหาร ขอบเขตการปกครอง 3 อำเภอ 6 ตำบล จำนวน 161,416 ไร่ ประมาณ 87% ของพื้นที่ทั้งหมด ปัจจุบันไม่พบการบุกรุกพื้นที่ดินของรัฐ แต่ยังพบการลักลอบล่าสัตว์ ในปีงบประมาณ 2565 จับกุม/ตรวจยึดของกลางคดีลักลอบล่าสัตว์ จำนวน 10 รายคดีหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ม.ห.3 (คำชะอี) ที่ตั้ง บ้านหนองสูง ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร มีนายสุรเสกข์  ขำคม หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.3 (คำชะอี) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วย โดยมีพื้นที่ รับผิดชอบป่าสงวนแห่งชาติในเขต อ.หนองสูง และ อ.คำชะอี  จำนวน  ป่า ประมาณ 198,471.23 ไร่ ในปีงบประมาณ 2565 มีการกระทำความผิดว่าด้วยกฎหมายการป่าไม้ จำนวน 5 รายคดี (ตรวจยึดบุกรุกพื้นที่ป่า 4 รายคดี,ตรวจยึดไม้ท่อน/ไม้แปรรูป 1 รายคดี)ภาพ/ข่าว พ.ท.ศักดิ์ดา บุญพิมพ์/เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777
ขับเคลื่อนโดย Blogger.