Header Ads

 


กอ.รมน.มุกดาหาร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ การกำกับ ติดตาม และประเมินผล

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565  เวลา 09.00 น. พ.อ.วรพรต  แก้ววิจิตร  รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร(ท) มอบหมาย พ.ท.ศักดิ์ดา  บุญพิมพ์ หน.ฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 ห้วง  7-9  ก.ย. 65 ณ โรงแรม เบย์ บีช รีสอร์ท จอมเทียน อ.บางละมุง จว.ช.บ. โดยมี พล.ต.สุรพงษ์  อยู่พร้อม  รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กอ.รมน. เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากผู้แทน กอ.รมน.ภาค 1-4  และ ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด ๗๗ จังหวัด จำนวน 164  นาย โดยมีวัตถุประสงค์          1.เพื่อให้ผู้บริหารในทุกระดับของ กอ.รมน.โดยเฉพาะ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ม.ห.(ท)มีความเข้าใจในสาระสำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการของโครงการฯ          2.เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  ได้ระดมความเห็นในการเสนอแนวทางในการดำเนินการของแต่ละ กอ.รมน.ภาค/ กอ.รมน.จังหวัด  เพื่อนำไปสู่แนวทางการดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป         3.เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินการ แลพิจารณาแก้ไขร่วมกัน      การดำเนินการประชุม เป็นการรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สนย.กอ.รมน., สขว.กอ.รมน.,สภาความมั่นคงแห่งชาติ และแบ่งกลุ่มสัมมนา เพื่อระดมความคิดให้ได้ข้อสรุปในการดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป  ภาพ/ข่าว พ.ท.ศักดิ์ดา บุญพิมพ์เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน 092-5259-777
ขับเคลื่อนโดย Blogger.