Header Ads

 


เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (13 กันยายน 2565) นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เรขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และคณะ ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 จังหวัดนครสวรรค์ และการบริหารจัดการน้ำบึงบอระเพ็ด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานการเตรียมการและการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ที่จังหวัดนครสวรรค์  

โดยการติดตามมาตการรับมือ 13 มาตรการ 1.คาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ 2.การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก 3.ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ – กลางและเขื่อนระบายน้ำ 4.ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์/ระบบระบายน้ำ สถานีโทรมาตรให้พร้อมใช้งาน 5.ปรับปรุง แก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ 6.ขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา 7.เตรียมพร้อม/วางแผนเครื่องจักร เครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม 8.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและปรับปรุงวิธีการส่งน้ำ 9.ตรวจความมั่นคงและปลอดภัยคัน/ท้านบ/พนังกั้นน้ำ 10.จัดเตรียมพื้นที่อพยพและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ 11.ตั้งศูนย์ล่วงหน้าก่อนเกิดภัย 12.การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ 13. ติดตาม ประเมินผล และปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย
******สัมภาษณ์  นายสุรสีห์ กิตติมณฑล เสนาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
🦃🦃ต้อย รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952​🦃🦃
ขับเคลื่อนโดย Blogger.