Header Ads

 


กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมดำเนินการจัดประชุมหารือ เพื่อจัดทำข้อเสนอมาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง

  


วันที่ 12 ,13 กันยายน 2565 ที่บ้านดาหลา รีสอร์ท หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมหารือ เพื่อจัดทำข้อเสนอมาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง โดยมีนายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ประธานผู้ประสานงานสภาเกษตรกรภาคกลาง เป็นประธานการประชุม และนายชัยยันต์ อยู่ศิริ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง และนายณรงค์รัตน์ ม่วงประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมถึงผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วม หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรกลุ่มภาคกลางเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อหารือการจัดทำข้อเสนอมาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ซึ่งเป็นการนำเสนอปัญหาของแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน และจัดทำข้อเสนอส่งให้สภาเกษตรกรแห่งชาติ คณะทำงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ วาระเพื่อทราบ 1.รายงานผลการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด 2.การจัดทำข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ขาดแคลนน้ำ 3.ข้อมูลกลุ่มองค์กรสมาพันธ์ผู้ปลูกมะพร้าวผลแก่(มะพร้าวแกง) และวาระเพื่อพิจารณา 1.การบริหารจัดการน้ำ 2.ปัญหาด้านมะพร้าว  3.การจัดทำรูปเล่มผลงานเด่นที่เป็นรูปธรรม สามารถพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรของสภาเกษตรกรจังหวัด ทั้งนี้ได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ ซึ่งรับผิดชอบโดยภาคกลางและภาคใต้ เพื่อจะเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในขึ้นตอนต่อไป

*นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมการประชุมหารือ เพื่อจัดทำข้อเสนอมาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรจังหวัดกลุ่มภาคกลาง ซึ่งได้นำเสนอความคิดเห็นในการพิจารณาตามวาระการประชุม ให้ได้ข้อสรุปในการนำไปปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเกษตรกรต่อไป
 

 ---ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายทรงพล พูลสวัสดิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ประธานผู้ประสานงานสภาเกษตรกรภาคกลาง---

 

** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร/นายอดิศักดิ์ สัตรีวงค์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน ///////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.