Header Ads

 


สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครจัดการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร

 
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครจัดการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่


วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 นายอาคม ศรีประภาพงศ์ เกษตรกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก. เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 -4  และ Young Smart Farmer กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้

กิจกรรมในครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการเยี่ยมชม แปลงผักอินทรีย์ แปลงดอกไม้ทานได้ (ดอกไม้สำหรับตกแต่งอาหาร) สวนอินทผาลัม และการปลูกพืชแบบผสมผสาน 

ซึ่งคณะผู้จัดมีเป้าหมายให้กิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเกิดการเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร

รุ่นใหม่ในหลายพื้นที่แล้วนั้น ยังเกิดเป็นเป็นเครือข่ายของเกษตรกรรุ่นใหม่ อันจะส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงสินค้ากันระหว่างเกษตรกรในกรุงเทพมหานครอย่างเข้มแข็งต่อไป

ภาพ/ข่าว สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ขับเคลื่อนโดย Blogger.