Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง จัดเสวนาแผนดูแล 39 ชุมชน งบประมาณปี 2566


   ที่ ห้องประชุมแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสิริมา กีรติยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานการประชุมแผนด้านความรับผิดชอบต่อสั่งคมของท่าเรือแหลมฉบัง ในปี พ.ศ.2566 โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชน จาก 39 ชุมชน รอบพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม


นางสิริมา กล่าวถึงแผนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบัง ว่าในปี พ.ศ. 2566 นี้ ได้เชิญผู้นำชุมชน และผู้แทนชุมชนทั้งสิ้น 39 ชุมชนรอบพื้นที่ท่าเรือแหลมบัง เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้นำแต่ละชุมชนแสดงความคิดเห็นกับแผนงานต่างๆ ว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใดสำหรับแผนงานในแต่ละปีที่ผ่านมา ท่าเรือแหลมฉบังจะรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนมาโดยตลอด ในปีนี้ 2566 ก็เช่นกัน ชุมชนได้มีมติให้คงไว้ซึ่งแผนงานเดิม ทั้ง 8 โครงการ คือ 1.พัฒนาทักษาด้านดนตรี 2. เสริมสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย 3.พัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ 4.ทุนการศึกษายั่งยืน 5.ท่าเรือแหลมฉบังร่วมใจบริจาคโลหิต 6.พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง 7. ท่าเรือแหลมฉบังห่วงใยใส่ใจสุขภาพชุมชน และ 8.โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉบัง


นอกจากนี้ ทางผู้นำชุมชนได้มีการเสนอให้ท่าเรือฯเพิ่มโครงการในปี พ.ศ. 2566 เช่น 1.การเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนมากขึ้น ซึ่งในแต่ละปีจะมีงบประมาณ จำนวน 1 ล้านบาท โดยขอให้เพิ่มมากกว่านี้ 2.เพิ่มการพัฒนาอาชีพที่สามารถไปต่อยอดในผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ หรือฝึกอาชีพที่สามารถไปสมัครงานในท่าเรือฯ หรือบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมได้


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.