Header Ads

 


เมืองสี่แคว แต่งตั้งคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาโครงการหมู่บ้านจัดสรร

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานแต่งตั้งคณะทำงานในการแก้ไขปัญหาโครงการหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องด้วย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชนผู้มีบ้านพักอาศัยอยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรหลายแห่ง ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเกิดการชำรุด เสียหาย และถูกเอารัดเอาเปรียบโดยผู้ประกอบการบางราย ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาได้แบบระยะยาว อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 52/1 และมาตร​า 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบและในการแก้ไขปัญหาโครงการหมู่บ้านจัดสรร โดยมีองค์คณะและอำนาจหน้าที่ดังนี้ ซึ่งคณะทำงานประกอบไปด้วย1. นางพรเพชร เขมวิ​รัตน์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานคณะทำงาน2.ปลัดจังหวัดนครสวรรค์3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์4. ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์5. นายแพทย์สาระสุขจังหวัดนครสวรรค์6. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์8. นายอำเภอเมืองนครสวรรค์9. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์10. ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์11. นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์  โดยจังหวัดนครสวรรค์ให้คณะทำงานมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและร่วมกันหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามข้อคำร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน พี่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรในเขตพื้นที่นครสวรรค์ดังกล่าว   โดยในวันนี้ คณะทำงานได้ลงพื้นที่โครงการหมู่บ้าน ไอซ์แลนด์​ 6 เพื่อสำรวจความเสียหายของบ้านผู้เสียหาย จากการตรวจสอบบ้านที่เสียหายคณะกรรมการได้จดบันทึกและถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งเรียกผู้ประกอบการ ของโครงการดังกล่าว มารับทราบ สาเหตุดังกล่าว ซึ่งในวันนี้คณะทำงานในการแก้ไขปัญหาโครงการหมู่บ้านจัดสรรในโครงการหมู่บ้านไอซ์แลนด์ 6 ได้มีการประชุม สรุปข้อร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมรับปากว่าจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย พร้อมจะแต่งตั้งวิศวกรทั้งหมด 7 คน มาช่วยสรุปการเสียหายของโครงการนี้เพื่อให้ชาวบ้านหลังดังกล่าวได้รับความเป็นธรรมต่อไป!!!!!ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619782952!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.