Header Ads

 


ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนหน่วยงาน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตร และเข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีการชี้แจงบทบาทหน้าที่ และวัตถุประสงค์การบริหารงานอาสาสมัครเกษตร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. เพื่อให้มีตัวแทนของอาสาสมัครเกษตรทาหน้าที่ประสานเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับอาสาสมัครเกษตรในระดับต่าง ๆ ตามที่ระเบียบนี้กาหนด 

2. เพื่อให้มีระบบการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของอาสาสมัครเกษตรในทุกระดับให้สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด แนะนา ช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่นและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านต่าง ๆ ได้ 

3. เพื่อสร้างระบบเครือข่ายการประสานงาน การพัฒนาทักษะ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตร หรือสหกรณ์ให้แก่อาสาสมัครเกษตร 

4. เพื่อสร้างระบบการบริหารงานของอาสาสมัครเกษตรภายใต้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีเอกภาพ

ต่อมานายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กล่าวเสริมถึงหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตรว่า อาสาสมัครเกษตรมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ประชาชน ในหมู่บ้านหรือชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งให้ข้อมูลและแจ้งเตือนภัยธรรมชาติแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประสานงาน ช่วยเหลือ และให้ข้อเสนอแนะแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและการสหกรณ์ของเกษตรกรในหมู่บ้าน หรือชุมชนนั้น และ ถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนา ให้คำปรึกษาด้านการเกษตรและการสหกรณ์ 

โดยอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากอาสาสมัครเกษตร 16 ประเภท หมู่บ้านละ 1 ราย เพื่อเป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) อาสาสมัครเกษตรทั้ง 16 ประเภท ได้แก่ 

1) อาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ 2) อาสาสมัครฝนหลวง 3) อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี 

4) ประมงอาสา 5) อาสาปศุสัตว์ 6) หมอดินอาสา 7) เกษตรหมู่บ้าน 8) อาสาสมัครสหกรณ์ 

9) อาสาสมัครชลประทาน 10) เศรษฐกิจการเกษตรอาสา 11) อาสาปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 12) ครูยาง 13) ชาวนาอาสา 14) ไหมอาสา 15) Q อาสา 16) สารวัตรเกษตรอาสา 

ซึ่งในปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จานวน 183 ราย โดยมี การดาเนินงาน เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ การช่วยเหลือด้านภัยพิบัติทางการเกษตร และการประสานงานพัฒนาการเกษตรในระดับพื้นที่


ภาพ/ข่าว นายประสบโชค รื่นสุข สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ขับเคลื่อนโดย Blogger.